ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (με διαδραστικό φύλλο εργασίας)

Μελετάω την παρατακτική και υποτακτική σύνδεση, καθώς και το ασύνδετο σχήμα και στη συνέχεια εφαρμόζω όσα έμαθα στο διαδραστικό φύλλο εργασίας, που ακολουθεί.

ΕΦΑΡΜΟΖΩ:

https://www.liveworksheets.com/rf1619550lv