3/12/2019

ΓΛΩΣΣΑ

«Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης» (ανάγνωση – ορθογραφία)

Έγιναν στο ΒΜ οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 8.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ολοκληρώνω τους πολλαπλασιασμούς στο φύλλο εργασίας  ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Βρίσκω πληροφορίες για τον Άγιο ή την Αγία, του/της οποίου/ας φέρω το όνομα και παρουσιάζω (προφορικά ή γραπτά) τη ζωή του/της στην τάξη.