Δημοσιευμένο στην κατηγορία homework

13/11/2019

ΓΛΩΣΣΑ

«Γάτος από σπίτι ζητά καινούρια οικογένεια» (ορθογραφία)

Έγιναν στο σχολείο στο ΒΜ οι ασκ.6, 7, 9, 10. Τα γραμματικά φαινόμενο του κεφαλαίου θα γίνουν την επόμενη φορά σε φύλλα εργασίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Έγινε διορθωτική -επαναληπτική διδασκαλία της αφαίρεση με δανεισμό στους τριψήφιους. Ξαναλύνουμε και διορθώνουμε τις αφαιρέσεις στο φύλλο του ντοσιέ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Δαβίδ και Σαούλ – Δαβίδ και Ιωνάθαν