Βιοηθική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς

Βιοηθική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Διακρατική βιοηθική κοινωνική εκπαιδευτική έρευνα. Το ερωτηματολόγιο αφορά τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποσκοπεί στο να φωτίσει το ρόλο και τη σημασία της Βιοηθικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την αξία του προσώπου και του προσανατολισμού του στο μέλλον.

Ηλιοπούλου Νταφοπούλου Ελένη

https://forms.gle/8Uc7nzAoi2fD39qVA

 

Bioethics and Primary Education  Questionnaire for the teachers

Transnational bioethical social educational research.
Τhis questionnaire  concerns primary school teachers and aims to highlight the importance of Bioethics in Primary Education for the value of  the person and his orientation in the future.
Eliopoulou Ntafopoulou Heleni
https://forms.gle/8Uc7nzAoi2fD39qVA