Ιούν 01 2014

Επαναφοίτηση Νηπίων στο Νηπιαγωγείο

Συντάκτης:

Αρ.Πρωτ.283/04-04-2013

 

Θέμα: « Έγκριση Επαναφοίτησης Νηπίων »

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 200 / 98, άρθρο 7, παράγραφος 7, δίνεται η δυνατότητα επαναφοίτησης για μια ακόμη χρονιά στο νηπιαγωγείο, ύστερα από δήλωση του γονέα :

α. για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους

β. για λόγους υγείας που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου

γ. όταν το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Α΄ τάξης, όπως αυτό διαπιστώνεται από τη Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής ή ύστερα από βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις αυτές η προϊσταμένη υποβάλλει με διαβιβαστικό το αίτημα του Νηπιαγωγείου προς το γραφείο Σχολικής Συμβούλου για έγκριση επαναφοίτησης, επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του γονέα προς το Νηπιαγωγείο

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων προτείνουμε η δήλωση να υπογράφεται και από τους δύο γονείς ή από αυτόν που έχει την επιμέλεια του παιδιού) όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους οι γονείς – κηδεμόνες, επιθυμούν την επανάληψη της φοίτησης του νηπίου

3. Αντίγραφο Γνωμάτευσης Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου, αν υπάρχει

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης του νηπίου

5. Αντίγραφο πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων

6. Έντυπο Περιγραφικής Έκθεσης συμπληρωμένο από την – τον νηπιαγωγό του τμήματος και υπογεγραμμένο από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

Το έντυπο Περιγραφικής Έκθεσης συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις νηπίων οι οποίες δεν έχουν Γνωμάτευση Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας. Όλα τα παραπάνω έγγραφα αποστέλλονται υπηρεσιακά με το ταχυδρομείο και όχι με fax καθώς αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα .

Η Σχολική Σύμβουλος Π.Α

Μαρία Σαλαγιάννη

8 Σχόλια
URI Παράθεσης | RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση