Αρχική » ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ » ΛΥΚΕΙΟ » ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τι είναι η Χημεία;
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2448?locale=el   

Κατασκεύασε ένα άτομο
http://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom 

Σχηματισμός κρυστάλλων χλωριούχου νατρίου
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3434                                                                                           

Σκέδαση Rutherford
http://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/rutherford-scattering

Ισότοπα και ατομική μάζα
http://phet.colorado.edu/el/simulation/isotopes-and-atomic-mass

Περιεκτικότητα διαλυμάτων στα εκατό βάρος προς όγκο (% w/v)
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10495

Περιεκτικότητα διαλυμάτων στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w)
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10497

Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % v/v
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7516

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στερεών ουσιών στο νερό
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/7515                                                                                            

Φυσικές ιδιότητες αλκαλίων
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000731/alkalimetals#!cmpid=CMP00000879                                                       

Αντιδράσεις αλκαλίων με το νερό
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000732/heating-group-1-metals-in-airand-in-chlorine#!cmpid=CMP00000939

Μελέτη του Περιοδικού Πίνακα και των ιδιοτήτων διαφόρων στοιχείων
http://www.rsc.org/periodic-table
http://www.ptable.com/lang=el                                                                                                                    

Παιχνίδι τοποθέτησης στοιχείων του περιοδικού πίνακα
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2610

Παιχνίδι ονοματολογίας ανόργανων ενώσεων
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2608                                     

Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις
http://phet.colorado.edu/el/simulation/balancing-chemical-equations

Σταλακτίτες και Σταλαγμίτες
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1377                                                                                                                                                            

Υπολογισμοί mol
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3111                                                             

Συγκέντρωση ή Μοριακότητα κατ’ όγκο διαλύματος
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2595

Συγκέντρωση διαλύματος
http://phet.colorado.edu/el/simulation/molarity

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων