«Τα εκπαιδευτικά Λογισμικά στην προσχολική ηλικία»

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά θεωρούνται ως απαραίτητο ψηφιακό μέσο διδασκαλίας για το Νηπιαγωγείο, καθώς μέσω αυτών επιτυγχάνεται με παιγνιώδη τρόπο η μάθηση. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες λογισμικού: το Λογισμικό Συστήματος και το Λογισμικό Εφαρμογών. Παρότι το Λογισμικό Εφαρμογών αλληλεπιδρά συχνά με το Λογισμικό Συστήματος εντούτοις οι περισσότερες εργασίες υλοποιούνται μέσω του Λογισμικού Εφαρμογών. Περιλαμβάνει προγράμματα ,τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν ορισμένες εργασίες όπως επεξεργασία κειμένων, προγράμματα ζωγραφικής, πραγματοποίηση αριθμητικών πράξεων, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις μαθημάτων που κεντρίζει το ενδιαφέρον των νηπίων. Η αξιοποίηση των προγραμμάτων αυτών προσφέρει πλούσια ερεθίσματα αρκεί να υπάρχει ένα κατάλληλο διαμορφωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον και τα παιδιά να έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και ορολογίεςΟι προσομοιώσεις αποτελούν ιδιαίτερα ευχάριστη μαθησιακή δραστηριότητα καθώς δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πραγματικές καταστάσεις που
επιτρέπουν εξάσκηση χωρίς κόστος ή κίνδυνο που ενυπάρχει σε πραγματικές καταστάσεις.(πειράματα, πτήση ενός αεροπλάνου….)Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους, μπαίνουν σε έναν εικονικό κόσμο και έρχονται σε άμεση επαφή με την τεχνολογία μέσω του παιχνιδιού. Χρησιμοποιούν ειδικά υλικά, εργαλεία, εξοπλισμό που σε πραγματικές καταστάσεις θα τους ήταν αδύνατον λόγω της φύσης τους και πολλών άλλων παραγόντων. Επίσης με τις προσομοιώσεις εξασκούνται στην ομαδική εργασία, στη συνύπαρξη και καλλιεργούνται έννοιες όπως ευγενή άμιλλα, φιλία, συνεργασία και πολλές άλλες. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων των παιδιών ακόμη και αυτών με χαμηλούς τόνους να αναλάβουν ηγετικές ικανότητες ,να αναλάβουν πρωτοβουλίες, αυξάνοντας και τονώνοντας την αυτοπεποίθησή τους καθώς επίσης δίνεται και η 
δυνατότητα στους μαθητές μέσω της αλληλεπίδρασης να μοιραστούν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους και να οικοδομήσουν μια νέα επαυξημένη γνώση.

Επιμέλεια άρθρου:

Σκαρμούτσου Ειρήνη