Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΕΕΕΕΚ Έδεσσας για το σχολικό έτος 2021-2022