Ηλεκτρονικών Υπολογιστων

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μία σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών του Η/Υ σε βάθος, ανάλογο με τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους και σε εύρος όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. Να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων γενικού χαρακτήρα αλλά και να ενδυναμώσουν την μεθοδικότητά τους.
Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν τους Η/Υ σαν εργασιακό εργαλείο, να επικοινωνούν, να αναζητούν πληροφορίες και να γνωρίζουν βασικές αρχές σχετικά με την τεχνολογία και την αρχιτεκτονική τους. Είναι σημαντικό να μάθουν να αξιοποιούν τις δυνατότητες των Η/Υ πάνω στην ειδικότητά τους, πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Επιβάλλεται ακόμα να γνωρίσουν τρόπους για την αναζήτηση πληροφοριών ώστε να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε νέες πηγές γνώσης. Εξίσου σημαντική είναι η κατάκτηση βασικών πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων όπως και η δυνατότητα αντίληψης των νέων δυνατοτήτων προς όφελος της επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και για την βελτίωση της αποδοτικότητας. Παράλληλα η συμβολή στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους θα λειτουργήσει εποικοδομητικά στην διαδικασία ενσωμάτωσής τους στο κοινωνικό σύνολο, σαν ισότιμα μέλη.
Μείζονος σημασίας είναι για τους μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. η αύξηση της αυτοεκτίμησής τους, αντιλαμβανόμενοι ότι ο υπολογιστής είναι πάντα πρόθυμος να υπακούσει σε αυτούς αλλά και εξίσου αυστηρός, ώστε να μην προσπερνάει τυχόν λάθη. Ωφέλιμη είναι η εξοικείωση των φοιτούντων στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με τη χρήση του Η/Υ και των βασικών περιφερειακών του (εκτυπωτές, σαρωτές κλπ.) σε επίπεδο ικανό να τους δίνει την δυνατότητα να είναι αυτάρκεις.
Η συμμετοχή των μαθητών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σε ομάδες μάθησης, ώστε να βιώσουν τη θετική πλευρά της χρήσης της νέας τεχνολογίας σαν μέσον κοινωνικοποίησης και όχι σαν εργαλείο αποξένωσης, αποτελεί μια ακόμα αναρίχηση στην κλίμακα της ενσωμάτωσης. Οι μαθητές πρέπει να είναι τελικά ενεργοί χρήστες του Η/Υ – να αυτενεργούν – και να μην είναι μόνιμα παθητικοί δέκτες των εντολών του εκπαιδευτικού, παρά μόνον στο αρχικό στάδιο μετάδοσης της κάθε θεματικής γνωσιακής προσέγγισης.
Επιβεβλημένο είναι ακόμα να αποκτήσουν εμπειρίες από την βιωματική συμμετοχή τους στην εκμάθηση του Η/Υ, να αφομοιώσουν και να βιώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιπτωσιολογία σχετικά με τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να σχετίζονται άλλοτε με το υλικό και άλλοτε με το λογισμικό.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση