Συνθετική Εργασία: Προγραμματίζω ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι με το SCRATCH

Χρησιμοποιώντας το Scratch καλείστε να προγραμματίσετε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Στο παιχνίδι που θα φτιάξετε πρέπει:
1.να το σχεδιάσετε πριν την υλοποίησή του σε μορφή ψευδοκώδικα και να τεκμηριώσετε τις επιλογές σας,
2. να χρησιμοποιήσετε και τις τρεις αλγοριθμικές δομές (ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης),
3. να φτιάξετε/βρείτε τις απαραίτητες μορφές και τα αντίστοιχα σκηνικά.

Η αξιολόγηση της δραστηριότητας θα γίνει με βάση την ακόλουθη Ρουμπρίκα Αξιολόγησης.

Ρουμπρίκα Αξιολόγησης (Evaluation Rubric)

Φτωχό Μέτριο Καλό Πολύ καλό Βαθμολογία

Σχεδίασε πρώτα το παιχνίδι πριν αρχίσει να το προγραμματίζει. Δε συμμετείχε. Προγραμμάτισε κατευθείαν χωρίς να σχεδιάσει. Σχεδίασε πρόχειρα το παιχνίδι. Σχεδίασε πρόχειρα και καθόρισε ποιες μορφές θα ελέγχονται από τον παίχτη και ποιες από τον υπολογιστή. 15%

Σχεδίασε και εισήγαγε μορφές (αντικείμενα), καθόρισε τις ιδιότητές τους και τα αρχικοποίησε. Δεν συμμετείχε. Δεν αρχικοποίησε τις μορφές. Προσπάθησε αλλά δεν πέτυχε απόλυτα να αρχικοποιήσει. Αρχικοποίησε τις μορφές. 15%

Ρύθμισε τον χειρισμό των μορφών (αντικειμένων) από το ποντίκι και από το πληκτρολόγιο. Δεν συμμετείχε. Όλες οι μορφές ελέγχονται από τον υπολογιστή Προσπάθησε αλλά δεν πέτυχε να προγραμματίσει σωστά τις μορφές που θα ελέγχονται από το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. Προγραμμάτισε τουλάχιστον 1 μορφή να ελέγχεται από το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. 20%

Συνδύασε εντολές σε σενάρια. Δημιούργησε μεταβλητές, τις αρχικοποίησεκαι εκχώρησε τιμές. Ανίχνευσε την επαφή μεταξύ των μορφών και προγραμμάτισε κατάλληλες μεθόδους ώστε τα αντικείμενα να αποκρίνονται σε διάφορα συμβάντα. Δεν συμμετείχε. Δεν επέλεξε κατάλληλο συνδυασμό εντολών. Δεν δημιούργησε μεταβλητές.Δεν μπόρεσε να προγραμματίσει επαφή μεταξύ των μορφών. Προσπάθησε αλλά έκανε πολλά λάθη. Δημιούργησε μεταβλητές αλλά δεν τις αρχικοποίησε ή δεν εκχώρησε με επιτυχία τιμές. Προσπάθησε αλλά δεν πέτυχε να προγραμματίσει σωστά επαφές μεταξύ των μορφών. Επέλεξε σωστές εντολές. Δημιούργησε τουλάχιστον μία μεταβλητή, την αρχικοποίησε και εκχώρησε τιμές. Προγραμμάτισε σωστά μία τουλάχιστον επαφή μεταξύ μορφών. 50%
Συνολική βαθμολογία: 100%

[Πηγή: WebQuest ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΩ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ SCRATCH]

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων