Αρχεία για Γ΄τάξη

 

Σταυρόλεξο για το υλικό του υπολογιστή

Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών

Συσκευές εισόδου και εξόδου

Μέσα αποθήκευσης

Εικονόλεξο – Το υλικό του υπολογιστή