ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Άσκηση για το λογισμικό

 

 

Όταν ο υπολογιστής μας δεν λειτουργεί..

Σταυρόλεξο για το υλικό του υπολογιστή

Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών

Μητρική Πλακέτα

Μέσα αποθήκευσης

Συσκευές εισόδου και εξόδου

Εικονόλεξο – Το υλικό του υπολογιστή