«

»

Νοέ 15 2020

ENOTHTA 6  φάκελος υλικού Αρχαίων Ο.Π. κείμενο αυτενέργειας: Ἀθηναίων πολιτεία, 1.1-2

 

  1. Ἀθηναίων πολιτεία, 1.1-2
ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Περὶ δὲ τῆς Ἀθηναίων πολιτείας, ὅτι μὲν εἵλοντο τοῦτον τὸν τρόπον τῆς πολιτείας οὐκ ἐπαινῶ διὰ τόδε, ὅτι ταῦθ᾽ ἑλόμενοι εἵλοντο τοὺς πονηροὺς ἄμεινον πράττειν ἢ τοὺς χρηστούς· διὰ μὲν οὖν τοῦτο οὐκ ἐπαινῶ.

 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἔδοξεν οὕτως αὐτοῖς, ὡς εὖ διασῴζονται τὴν πολιτείαν καὶ τἆλλα  διαπράττονται ἃ δοκοῦσιν ἁμαρτάνειν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι, τοῦτ᾽ ἀποδείξω.

 

Πρῶτον μὲν οὖν τοῦτο ἐρῶ, ὅτι δικαίως δοκοῦσιν αὐτόθι οἱ πένητες καὶ ὁ δῆμος πλέον ἔχειν τῶν γενναίων καὶ τῶν πλουσίων διὰ τόδε, ὅτι ὁ δῆμός ἐστιν ὁ ἐλαύνων τὰς ναῦς καὶ ὁ τὴν δύναμιν περιτιθεὶς τῇ πόλει, καὶ οἱ κυβερνῆται καὶ οἱ κελευσταὶ καὶ οἱ πεντηκόνταρχοι καὶ οἱ πρῳρᾶται καὶ οἱ ναυπηγοί —

 

 

οὗτοί εἰσιν οἱ τὴν δύναμιν περιτιθέντες τῇ πόλει πολὺ μᾶλλον ἢ οἱ ὁπλῖται καὶ οἱ γενναῖοι καὶ οἱ χρηστοί. Ἐπειδὴ οὖν ταῦτα οὕτως ἔχει, δοκεῖ δίκαιον εἶναι πᾶσι τῶν ἀρχῶν μετεῖναι ἔν τε τῷ κλήρῳ καὶ ἐν τῇ χειροτονίᾳ, καὶ λέγειν ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ τῶν πολιτῶν.

 

Σχετικά με το πολίτευμα των Αθηναίων, ότι δηλαδή επέλεξαν αυτόν το είδος του πολιτεύματος, δεν το επαινώ για τον εξής λόγο, επειδή κάνοντας αυτή την επιλογή, προτίμησαν να είναι πιο ευτυχείς οι άσημοι παρά οι ευγενείς.

Γι’ αυτό λοιπόν τον λόγο δεν το επαινώ αυτό.

 

Επειδή όμως έτσι αποφάσισαν αυτοί, ότι διαφυλάττουν σταθερό το πολίτευμα και επιτυγχάνουν και στα άλλα, στα οποία φαίνονται στους υπόλοιπους Έλληνες ότι σφάλλουν, αυτό θα αποδείξω.

Πρώτα, λοιπόν, αυτό θα πω, ότι οι άποροι και ο λαός δίκαια εκεί φαίνονται ότι πλεονεκτούν σε σχέση με τους ευγενείς και τους πλούσιους για τον εξής λόγο, ότι ο δήμος είναι αυτός που κινεί τα πλοία (κωπηλατώντας) και αυτός που παρέχει δύναμη στην πόλη, και οι πλοίαρχοι  και οι κελευστές και οι αξιωματικοί και οι ναύτες σκοποί της πλώρης, και οι εργάτες των ναυπηγείων –

αυτοί είναι που έκαναν δυνατή την πόλη πολύ περισσότερο παρά οι οπλίτες και οι ευγενείς και οι ευπατρίδες.

Αφού αυτά έτσι συμβαίνουν, φαίνεται ότι είναι δίκαιο όλοι να μετέχουν σε όλα τα αξιώματα και τα κληρωτά (με κλήρωση) και τα αιρετά (με εκλογή), και να επιτρέπεται να μιλάει όποιος θέλει από τους πολίτες.

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Πονηρός = ελεεινός, άθλιος, κακός, ανάξιος, πανούργος, εδώ: ταπεινής καταγωγής άνθρωπος.

 

Χρηστός = χρήσιμος, αίσιος, ευτυχής, καλός, ωφέλιμος, αγαθός, ικανός, ανδρείος,

τίμιος, αξιόπιστος, εδώ: αυτός που είναι από καλή οικογένεια, ο ευπατρίδης.

 

Εὖ πράττω = ευτυχώ

 

Διαπράττω  =φέρω εις πέρας, εκτελώ, κατορθώνω.
Δῆμος = το πλήθος, ο λαός, η δημοκρατική παράταξη, διοικητική διαίρεση των κατοίκων της Αττικής ( 1 φυλή περιλαμβάνει 10 δήμους, 10 φυλές  Χ 10 δήμους= 100 δήμοι).

 

αὐτόθι  = σ’ αυτόν τον τόπο, εκεί.

 

Πλέον ἔχω = υπερτερώ, πλεονεκτώ, νικώ.

 

Περιτίθημι =περιβάλλω, παρέχω, χορηγώ.

 

Κελευστής = ο αξιωματικός που δίνει εντολές στους κωπηλάτες.

 

Πεντηκόνταρχος = ο αξιωματικός που διοικεί πενήντα άνδρες στο πλοίο.
πρῳράτης

μέτεστι μοι τινός (μετουσία εστί μοι τινός)

= ο σκοπός της πλώρης.

μετέχω σε κάτι

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων