«

»

Ιούλ 23 2020

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 10: 1. ΠΛΑΤΩΝ Πολιτικός 290c-e

1. ΠΛΑΤΩΝ Πολιτικός 290c-e Μετάφραση
Ξένος: εἰσὶ δὲ οἵ τε περὶ μαντικὴν ἔχοντές τινος ἐπιστήμης διακόνου μόριον· ἑρμηνευταὶ γάρ που νομίζονται παρὰ θεῶν ἀνθρώποις.

 

Σωκράτης Νέος: Ναί.

Ξένος: Καὶ μὴν καὶ τὸ τῶν ἱερέων αὖ γένος, ὡς τὸ νόμιμόν φησι, παρὰ μὲν ἡμῶν δωρεὰς θεοῖς διὰ θυσιῶν ἐπιστῆμόν ἐστι κατὰ νοῦν ἐκείνοις δωρεῖσθαι, παρὰ δὲ ἐκείνων ἡμῖν εὐχαῖς κτῆσιν ἀγαθῶν αἰτήσασθαι· ταῦτα δὲ διακόνου τέχνης ἐστί που μόρια ἀμφότερα.

 

 

Σωκράτης: Φαίνεται γοῦν.

 

Ξένος: Ἤδη τοίνυν μοι δοκοῦμεν οἷόν γέ τινος ἴχνους ἐφ’ ὃ πορευόμεθα προσάπτεσθαι. Τὸ γὰρ δὴ τῶν ἱερέων σχῆμα καὶ τὸ τῶν μάντεων εὖ μάλα φρονήματος πληροῦται καὶ δόξαν σεμνὴν λαμβάνει διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἐγχειρημάτων, ὥστε περὶ μὲν Αἴγυπτον οὐδ’ ἔξεστι βασιλέα χωρὶς ἱερατικῆς ἄρχειν, ἀλλ’ ἐὰν ἄρα καὶ τύχῃ πρότερον ἐξ ἄλλου γένους βιασάμενος, ὕστερον ἀναγκαῖον εἰς τοῦτο εἰστελεῖσθαι αὐτὸν τὸ γένος· ἔτι δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων πολλαχοῦ ταῖς μεγίσταις ἀρχαῖς τὰ μέγιστα τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα θύματα εὕροι τις ἂν προσταττόμενα θύειν. Καὶ δὴ καὶ παρ’ ὑμῖν οὐχ ἥκιστα δῆλον ὃ λέγω· τῷ γὰρ λαχόντι βασιλεῖ φασιν τῇδε τὰ σεμνότατα καὶ μάλιστα πάτρια τῶν ἀρχαίων θυσιῶν ἀποδεδόσθαι.

Ξένος: υπάρχουν και αυτοί που ασχολούνται με την μαντική, οι οποίοι  διαθέτουν μερίδιο υπηρέτη κάποιας επιστήμης. Θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο διερμηνείς απεσταλμένοι από τους θεούς στους ανθρώπους.

-Ναι

Ξένος: Και βέβαια η τάξη των ιερέων, όπως ορίζει ο νόμος και η συνήθεια,  κατέχει την γνώση τις προσφορές από εμάς προς τους θεούς να τις δωρίζει με τις θυσίες σε εκείνους σύμφωνα με τη διάθεσή τους (όπως εκείνοι ευαρεστούνται), όμως με τις προσευχές τους για μας να αιτούνται από εκείνους την απόκτηση των αγαθών. Αυτά και τα δύο είναι μέρος τέχνης υπηρέτη (κάποιας επιστήμης).

-Φαίνεται έτσι

Ξένος:  Ήδη λοιπόν μου φαινόμαστε σαν να ακολουθούμε κάποιο ίχνος προς στο οποίο πορευόμαστε. Διότι το αξίωμα των ιερέων και των μάντεων είναι πλήρες από υψηλό φρόνημα και απολαμβάνει μεγάλης τιμής εξαιτίας της σπουδαιότητας των πράξεων, με αποτέλεσμα στην Αίγυπτο ο βασιλιάς δεν επιτρέπεται να εξουσιάζει χωρίς την ιερατική ιδιότητα αλλά ακόμα και αν από κάποια συγκυρία προερχόμενος προηγουμένως από άλλη τάξη με τη βία αποσπάσει την εξουσία, ύστερα είναι ανάγκη να εισχωρήσει στην ιερατική τάξη.

Ακόμη και σε πολλές πόλεις των Ελλήνων θα μπορούσε να βρει κανείς όσους έχουν τα μεγαλύτερα αξιώματα να έχουν την υποχρέωση να εκτελούν τις πιο επίσημες θυσίες. Και βέβαια και σε μας δεν είναι λιγότερο φανερό αυτό που λέγω: Ισχυρίζονται δηλαδή ότι στον βασιλιά που του έλαχε να κυβερνά έχουν αποδοθεί οι πιο ιερές και πατροπαράδοτες αρχαίες θυσίες.

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

 

ἑρμηνευτής = (ο υπηρέτης του Ἐρμῆ) εξηγητής, διερμηνέας
Γένος = γενιά, απόγονος, οικογένεια, φυλή, τάξη.

 

Νόμιμος = ο σύμφωνος με τον νόμο, τη συνήθεια , δίκαιος, ορθός.

 

Κατά νοῦν = σύμφωνα με την λογική, κρίση και τη διάθεση κάποιου.

 

Προσάπτω = προσεγγίζω, προσαρτώ, παρέχω, αναθέτω, αποδίδω , προσκολλώμαι, έρχομαι σε σχέση με κάποιον.

 

Σχήμα = μορφή, η έκφραση (του προσώπου)/ αξίωμα, τάξη, βαθμός.

 

Φρόνημα = το πνεύμα, η σκέψη, η θέληση / το υψηλό φρόνημα, η μεγαλοφροσύνη αλλά και η αλαζονεία, υπερηφάνεια.

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων