«

»

Απρ 22 2020

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (και 13) Κείμενο αυτενέργειας: ΞΕΝΟΦΩΝ Ἀπομνημονεύματα, 3.9.4-5

 

ΞΕΝΟΦΩΝ Ἀπομνημονεύματα, 3.9.4-5 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Σοφίαν δὲ καὶ σωφροσύνην οὐ διώριζεν, ἀλλὰ τὸν τὰ μὲν καλά τε κἀγαθὰ γιγνώσκοντα χρῆσθαι αὐτοῖς καὶ τὸν τὰ αἰσχρὰ εἰδότα εὐλαβεῖσθαι σοφόν τε καὶ σώφρονα ἔκρινε. Προσερωτώμενος δὲ εἰ τοὺς ἐπισταμένους μὲν ἃ δεῖ πράττειν, ποιοῦντας δὲ τἀναντία σοφούς τε καὶ ἀκρατεῖς εἶναι νομίζοι· οὐδέν γε μᾶλλον, ἔφη, ἢ ἀσόφους τε καὶ ἀκρατεῖς· πάντας γὰρ οἶμαι προαιρουμένους ἐκ τῶν ἐνδεχομένων ἃ οἴονται συμφορώτατα αὑτοῖς εἶναι, ταῦτα πράττειν· νομίζω οὖν τοὺς μὴ ὀρθῶς πράττοντας οὔτε σοφοὺς οὔτε σώφρονας εἶναι. Ἔφη δὲ καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἄλλην πᾶσαν ἀρετὴν σοφίαν εἶναι. Τά τε γὰρ δίκαια καὶ πάντα ὅσα ἀρετῇ πράττεται καλά τε κἀγαθὰ εἶναι· καὶ οὔτ᾽ ἂν τοὺς ταῦτα εἰδότας ἄλλο ἀντὶ τούτων οὐδὲν προελέσθαι οὔτε τοὺς μὴ ἐπισταμένους δύνασθαι πράττειν, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἐγχειρῶσιν, ἁμαρτάνειν· οὕτω καὶ τὰ καλά τε κἀγαθὰ τοὺς μὲν σοφοὺς πράττειν, τοὺς δὲ μὴ σοφοὺς οὐ δύνασθαι, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἐγχειρῶσιν, ἁμαρτάνειν. Ἐπεὶ οὖν τά τε δίκαια καὶ τἆλλα καλά τε κἀγαθὰ πάντα ἀρετῇ πράττεται, δῆλον εἶναι ὅτι καὶ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἄλλη πᾶσα ἀρετὴ σοφία ἐστί.

Δεν ξεχώριζε την σοφία από την εγκράτεια, αλλά θεωρούσε σοφό και  εγκρατή από τη μία αυτόν που γνωρίζει να χρησιμοποιεί τα ωραία και τα αγαθά και από την άλλη αυτόν που ξέρει να προσέχει τα επονείδιστα. Όταν επιπλέον τον ρωτούσαν αν αυτοί που γνωρίζουν από τη μια όσα πρέπει να κάνουν, αλλά κάνουν τα αντίθετα, τους θεωρεί σοφούς και ακόλαστους (απαντούσε)· τίποτα περισσότερο, είπε, παρά άσοφους και ακόλαστους, διότι πιστεύω ότι όλοι, επειδή προτιμούν από τις διαθέσιμες επιλογές αυτά που πιστεύουν ότι είναι τα πιο συμφέροντα για τον εαυτό τους, αυτά πράττουν. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτοί που δεν πράττουν σωστά δεν είναι ούτε σοφοί ούτε εγκρατείς.

Έλεγε ότι και η δικαιοσύνη και κάθε άλλη αρετή είναι σοφία, διότι τα δίκαια και όλα όσα με αρετή κατορθώνονται είναι ωραία και αγαθά· και αυτοί που γνωρίζουν αυτά δεν είναι δυνατόν κάτι άλλο αντί αυτού να προτιμήσουν ούτε αυτοί που δεν τα γνωρίζουν μπορούν να τα πράττουν, αλλά σφάλουν ακόμα κι αν το επιχειρήσουν.

Έτσι  οι σοφοί από τη μία πράττουν τα ωραία και τα αγαθά, ενώ οι μη σοφοί δεν μπορούν, αλλά σφάλλουν ακόμα κι αν προσπαθήσουν. Επειδή λοιπόν και τα δίκαια και τα άλλα ωραία και αγαθά κατορθώνονται  μέσω της αρετής είναι φανερό ότι και η δικαιοσύνη κάθε άλλη αρετή είναι σοφία.

 

Λεξιλόγιο:

Διορίζω= θέτω όριο, καθορίζω, διακρίνω, αποχωρίζω

Εὐλαβέομαι-οῦμαι= προσέχω, φυλάγομαι, φροντίζω, σέβομαι

Ακρατής= ανίσχυρος, αχαλίνωτος, άμετρος, ακόλαστος

προέλεσθαι= απρ. αορ. β’ προαιροῦμαι = επιλέγω

Ἐγχειρέω – ῶ= επιχειρώ, προσπαθώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

 Λήψη αρχείου

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Άρα νομίζεις τοὺς ἐπισταμένους μὲν ἃ δεῖ πράττειν, ποιοῦντας δὲ τἀναντία σοφούς τε καὶ ἀκρατεῖς εἶναι; (πλάγια ερωτηματική πρόταση ολικής αγνοίας  ευκτική πλ. λόγου→ ευθεία ερωτηματική οριστική)

οὐδέν γε μᾶλλον ἢ ἀσόφους τε καὶ ἀκρατεῖς· πάντας … εἶναι.

καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἄλλη πᾶσα ἀρετὴ σοφία ἐστί (ειδικό απαρέμφατο → κύρια πρόταση Οριστική έγκλιση).

Τά τε γὰρ δίκαια καὶ πάντα ὅσα ἀρετῇ πράττεται καλά τε κἀγαθὰ ἐστί (ειδικό απαρέμφατο → κύρια πρόταση Οριστική έγκλιση)·

καὶ οὔτ᾽ ἂν οἱ ταῦτα εἰδότες ἄλλο ἀντὶ τούτων οὐδὲν προέλοιντο (ειδικό δυνητικό απαρέμφατο → κύρια πρόταση δυνητική ευκτική) οὔτε οἱ μὴ ἐπιστάμενοι δύναιντο πράττειν (ειδικό δυνητικό απαρέμφατο → κύρια πρόταση δυνητική ευκτική), ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἐγχειρῶσιν, ἁμαρτάνουσιν(ειδικό απαρέμφατο → κύρια πρόταση Οριστική έγκλιση)·

οὕτω καὶ τὰ καλά τε κἀγαθὰ οἱ μὲν σοφοί πράττουσιν, οἱ δὲ μὴ σοφοί οὐ δύνανται, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἐγχειρῶσιν, ἁμαρτάνουσιν. (ειδικό απαρέμφατο → κύρια πρόταση Οριστική έγκλιση).

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων