«

»

Μαρ 10 2015

Τράπεζα Θεμάτων: Λεξιλογικές ασκήσεις: Θουκυδίδη 3,70

 

α) Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ µε τη σηµασία τους στη στήλη Β΄ (δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν): Μονάδες 5

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1.       ψηφίζοµαι

2.       ἀφικνοῦµαι

3.       προσποιῶ

4.       διεγγυῶµαι

5.       ἐθελοπρόξενος

 

α) εθελοντής πρόξενος

β) προσεγγίζω στην ακτή

γ) προξενώ ζηµιά χωρίς τη θέλησή µου

δ) αποφασίζω

 ε) φέρω µε το µέρος µου

στ) γίνεται κάποιος εγγυητής µου

ζ) φτάνω

 

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης µε την συνώνυµή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1.       ἀφίστηµι

2.       ἀφικνοῦµαι

3.       φάσκω

4.       ζηµία

5.       τέµνω

 

α) λέγω

β) βλάβη

γ) κόπτω

δ) διαφωνῶ

ε) ἔρχοµαι

στ) ἀποµακρύνω

ζ) ἀρνοῦµαι

 

α) ἐστασίαζον, άφεθέντες, πεπεισµένοι, ἔπρασσον, πόλιν : Να γράψετε από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.

β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
1.       ὑπάγουσιν

2.       ἐψηφίσαντο

3.       ἀφικοµένης

4.       τέµνειν

5.       λέγοντες

 

-µα

-ις

-µα

-ος

 

 

 

α) νεώριο, δικαστής, άφιξη, φυγάδευση, τύχη: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.

β) αἰχµάλωτος, ναυµαχία, ἀφίηµι, πρόξενος, διεγγυῶµαι: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειµένου στα συνθετικά τους.

α) ειρκτή, παράταξη, τυχερός, υπαγωγή, επίκειται: Με τις λέξεις που σας δίδονται (οι οποίες είναι ομόρριζες με λέξεις του κειμένου) να σχηματίσετε από μία πρόταση στη νέα ελληνική γλώσσα.

β) καταδουλοῦν, τέμνειν, ξυνίσταντο, λαβόντες, νομίζειν : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.

α) στασιαστής, εχέγγυο, ανέφικτο, υπαγωγή, επίκειται: Να σχηματίσετε από μία σύντομη φράση στη νέα ελληνική γλώσσα με καθεμία από τις παραπάνω λέξεις.

β) προσποιῆσαι, ἀποστήσωσιν, καταδουλοῦν, τέμνειν, ταξάμενοι : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.

  1. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ µε τη σηµασία τους στη στήλη Β΄ (δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1.       ἀναπείθω

2.       πυνθάνοµαι

3.       ἐξαπιναίως

4.       κτείνω

5.       ἐθελοπρόξενος

 

α) εθελοντής πρόξενος

β) φονεύω

γ) αυτός που προξενεί ζηµιά χωρίς τη θέλησή του

 δ) αφού ελευθερώθηκαν

ε) µεταπείθω

στ) πληροφορούµαι

ζ) ξαφνικά

 

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης µε την συνώνυµή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1.       τέµνω

2.       πυνθάνοµαι

3.       φάσκω

4.       ζηµία

5.       ἐξαπιναίως

 

α) λέγω

β) βλάβη

γ) κόπτω

δ) πείθοµαι

ε) ἐρωτῶ

στ) κάµνω

ζ) ἐξαίφνης

Μονάδες 5

  1. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης µε τις οµόρριζες της Β΄στήλης (δύο λέξεις της Β΄στήλης περισσεύουν):
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1.       χρήσασθαι

2.       ἀφικοµένης

3.       ἀφεθέντες

4.       ἀποφυγών

5.       καταδουλοῦν

 

α) αφετηρία

β) διαφυγή

γ) χρώµα

δ) κατάθεση

ε) ανέφικτος

στ) δουλεία

ζ) χρήµα

 

Μονάδες β)

β) Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε λέξεις (απλές ή σύνθετες) της νέας ελληνικής γλώσσας, οµόρριζες των ρηµάτων που δίνονται σε παρένθεση.

Οι………………….. προκάλεσαν µεγάλες καταστροφές στο κέντρο της πόλης (στασιάζω). Οι δροµείς ξεκίνησαν από την …………………….του Μαραθώνα για να τρέξουν την κλασική διαδροµή (ἀφίεµαι). Το ∆ικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούµενο χρηµατική …………… και διέταξε να αφεθεί ελεύθερος (ἐγγυῶµαι). Το …………… των Κερκυραίων δείχνει τη φιλική τους διάθεση προς τους Κορινθίους (ψηφίζοµαι). ∆εν ήταν συνεπής στην ………….………της δόσης του δανείου και του επιβλήθηκε πρόστιµο (ὀφλισκάνω). Μονάδες 5

  1. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης µε τη σηµασία της στη Β΄ στήλη (δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1.       ἀφεθέντες

2.       ἐθελοπρόξενος

3.       προσποιῶ

4.       διεγγυῶµαι

5.       ἀφικνοῦµαι

 

α) εθελοντής πρόξενος

β) προσεγγίζω στην ακτή

γ) προξενώ ζηµιά άθελά µου

δ) αφού ελευθερώθηκαν

ε) φέρω µε το µέρος µου

στ) γίνεται κάποιος εγγυητής µου

ζ) φτάνω

 

 

  1. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν): Μονάδες 5
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1.       πεπεισµένοι

2.       ἀφικοµένης

3.       ἀφεθέντες

4.       χρήσασθαι

5.       ἀποφυγών

 

α) αφετηρία

β) διαφυγή

γ) χρώµα

δ) κατάθεση

ε) ανέφικτος

στ) πειθώ

ζ) χρήµα

 

  1. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

Μονάδες 5

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1.       πρότερον

2.       ἀφικνοῦµαι

3.       πλούσιος

4.       φίλος

5.       σύµµαχος

 

α) πένης

β) ἐχθρός

γ) ὓστερον

δ) πρώτιστα

ε) ἀπέρχοµαι

στ) προσφιλής

ζ) ἀντίµαχος

 

β) Να αντιστοιχίσετε τα οµόρριζα προς τις λέξεις ἐψηφίσαντο, ἔπρασσον, λέγοντες (Α΄ στήλη) ουσιαστικά: ψήφισµα, πρᾶξις, πράκτωρ, λέξις, λόγος µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β΄ στήλη). ∆ύο κατηγορίες περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1.       λέξις

2.       πρᾶξις

3.       πράκτωρ

4.       λόγος

5.       ψήφισµα

 

α) ενέργεια ή κατάσταση

β) όργανο ή µέσο ενέργειας

γ) τόπος

δ) αποτέλεσµα ενέργειας

ε) πρόσωπο που ενεργεί

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων