«

»

Ιαν 04 2015

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3, 50-51 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Τράπεζα θεμάτων)

50-51

 • Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.  Α΄ Β΄ 1.  Μονάδες 5

Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

 1. δῆλος
 2. οὐ βιωτόν
 3. δρύφακτα
 4. ἀνίημι
 5. λυμαίνομαι

 

α) ανυπόφορο

β) καταστρέφω

γ) φανερός

δ) δειλός

ε) κιγκλιδώματα

στ) αφήνω

ζ) επιδοκιμάζω

 

 • εἰπών ,ἐπιστῆναι, ὁρῶν, καινός, ἐξαλείφω : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.   Μονάδες 5
 • ἐπιθορυβήσασα , ἀναφεύξοιτο , ἔχοντας , ἐ π ι τ ρ έ π ῃ , ἐ ξ α λ ε ί φ ω : Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. Μονάδες 10
 • ψήφισμα, φυγή, λόγος, επιτροπή, λύματα: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Μονάδες 5

 

 •  δήλη, βιωτόν, φανερῶς, ἐξαπατωμένους, ἄνδρα : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.   Μονάδες 5
 • Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή τη στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

 1. δῆλος
 2. γίγνομαι
 3. κελεύω
 4. φημί
 5. λυμαίνομαι

 

α) εἰμί

β) φανερός

γ) καταστρέφω

δ) ἐξαλείφω

ε) φάσκω

στ) προστάττω

ζ) γιγνώσκω

Μονάδες 5

 •  διάλογος, επιστάτης, όραμα, ανεπίτρεπτος, ανακαίνιση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Μονάδες 5
 • ἐπαύσατο, ἡγησάμενος, διαλεχθείς, φανερῶς , εἰσελθών : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.       Μονάδες 5
 • Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν. Μονάδες 5

Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

 1. δῆλος
 2. γίγνομαι
 3. κελεύω
 4. λέγω
 5. ἄνευ

 

 

α) εἰμί

β) φανερός

γ) χωρίς

δ) ἄδηλος

ε) φάσκω

στ) προστάττω

ζ) ὁμοῦ

 

 

 •  Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:   Μονάδες 5
ρηματικοί τύποι  κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά
 1. ἐπαύσατο
 2. ἔχοντας
 3. ποιήσω
 4. ὁρῶν
 5. ἐξαλείφω

 

– ις

– μα

– τής

– ις

– ή

 

 • λογικός, επιστασία, διορατικός, απάτη, απολύμανση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Μονάδες 5
 • Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηματικοί τύποι  κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά
 1. ἐξαλείφω
 2. ἐπιτρέπειν
 3. διαψηφίζεσθαι
 4. ηγησάμενος
 5. ὁρῶν

 

– ή

– ος

– μα

– μών

– ις

Μονάδες 5

 • προσέρχομαι, διαλέγομαι, ἐφίσταμαι , ανίημι, κατάλογος : Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.   Μονάδες 5
 • ψήφισμα, φυγή, λόγος, επιτροπή, λύματα: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Μονάδες 5
 • Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

 1. εἴσειμι
 2. γιγνώσκω
 3. καινός
 4. εὐμενῶς
 5. δῆλος

 

α) παλαιός

β) δυσμενῶς

γ) ἄ δηλος

δ) διέρχομαι

ε) ἀγνοῶ

δ) ἔξειμι

ζ) κενός

 

 • ἔχοντας, ἐπιτρέπῃ, ἀποθνῄσκειν, ψήφου, ἔξω : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. Μονάδες 5

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων