«

»

Ιαν 02 2015

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,2,16-23 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (από την τράπεζα θεμάτων)

 • πέμψαι, ἀντέχουσιν, ἐπιλελοιπέναι, ὁμολογήσειν, ἀγγελοῦντα: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις. Μονάδες 5
 • Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. οἶδα
 2. βούλομαι
 3. κελεύω
 4. ἥ κω
 5. πέμπω

 

α) βουλεύομαι

β) προστάττω

γ) ἔρχομαι

δ) ἐπιθυμῶ

ε) ὁρῶ

στ) στέλλω

ζ) ἐπίσταμαι

 

 

 • έπος, είδηση, σχέση, παρατήρηση, παράλειψη: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Μονάδες 5
 •  Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. ἀντιλέγω
 2. εἰρήνη
 3. πίστις
 4. ἥκω
 5. ἐξανδραποδίζομαι

 

α) ἀπιστία

β) ἐλευθερῶ

γ) συμφωνῶ

δ) πειθώ

ε) πόλεμος

στ) ἀπέρχομαι

ζ)  ἔρχομαι

 

 • πίστεως, ἐπιτηρῶν, λέγοι, ἐρωτώμενοι, σπένδεσθαι: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις . Μονάδες 5

 

 • Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. πέμπω
 2. ἀπαγγέλλω
 3. βούλομαι
 4. κελεύω
 5. λέγω

 

α) ἐθέλω

β) στέλλω

γ) ἐπίσταμαι

δ) ἐξαιρῶ

ε) φημί

στ) ἀναγγέλλω

ζ) προστάττω

 

 

 • Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά
ἐκέλευον

ἐξανδραποδίσασθαι

ἔπεμψεν

ἀγγελοῦντα

βούλονται

 

– ις

– ός

– ή

– μα

– τής

Μονάδες 5

 • Να συνδέσετε κάθε λέξη της  Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β ΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
βούλονται

ἐπιλελοιπέναι

εἰδώς

λέγοι

σπένδεσθαι

 

α) περίλυπος

β) συνείδηση

γ) λεξικό

δ) άβουλος

ε) ελλιπής

στ) σπονδή

ζ) βουλιμία

 • ἀντέχω, ἐπιτηρῶ, ἀπαγγέλλω, αὐτοκράτωρ, ἐξαιρῶ: Να αναλύσετε τις σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
 • πομπός, πολιτικός, παραγγελία, καταφύγιο, έγκυρος: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  Μονάδες 5
 •  Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. οἶδα
 2. εἰρήνη
 3. πίστις
 4. ἥκω
 5. ἐξανδραποδίζομαι

 

α) ἀπιστία

β) ἐλευθερῶ

γ) ἀγνοῶ

δ) πειθώ

ε) πόλεμος

στ) ἀπέρχομαι

ζ)  ἔρχομαι

 

 

 •  κατέχοι, ἔπεμψεν, ἀποκρίναιτο, κυρίους , σπένδεσθαι : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.                                                       Μονάδες 5

 

 • ὁμολογία, ὁμολογητής , ἀπαγγελία, ἄγγελος, ἄγγελμα : Να κατατάξετε τις παραπάνω ομόρριζες προς τους ρηματικούς τύπους ὁμολογήσειν και ἀπήγγειλεν λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία.
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. ὁμολογία,
 2. ὁμολογητής ,
 3. ἀπαγγελία,
 4. ἄγγελος,
 5. ἄγγελμα
 I.            ενέργεια ή κατάσταση

II.            πρόσωπο που ενεργεί

III.            αποτέλεσμα ενέργειας

Μονάδες 5

 • οἰκία : Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε σύνθετα ουσιαστικά ή επίθετα οµόρριζα µε τη λέξη οἰκία και να σχηµατίσετε µε καθένα από αυτά µια πρόταση.                                                        Μονάδες 10
 • έπος, είδηση, σχέση, παρατήρηση, παράλειψη: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
 • Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
ἥκω

οἶδα

βούλομαι

κελεύω

λέγω

 

α) ἐθέλω

β) ἔρχομαι

γ) ἐπίσταμαι

δ) ἐξαιρῶ

ε) φημί

στ) ἐπίσταμαι

ζ) προστάττω

 

 • παραπεμπτικό, εγκατάλειψη, πολίτης, αιρετός, εγκυρότητα: Να συνδεσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  Μονάδες 5

 

 • ἀποκρίνομαι , αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ, καθίημι, ἐπαναφέρω : Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.

Μονάδες 5

 • εἰρήνη, πόλεμος, κίνδυνος, φίλος, τεῖχος : Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.                                                                Μονάδες 5
 • Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ στήλη. ύο στοιεία της Β΄ στήλης  περισσεύουν.
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
φυγάς

καθαιρῶ

ἀνδραποδίζω

σπένδομαι

ἕπομαι

 

α) συνθηκολογώ

β) υποδουλώνω

γ) καθαρίζω

δ) εξόριστος

ε) γκρεμίζω

στ) ακολουθώ

ζ) πολέμιος

 

 • ἀγγελοῦντα, ἐρωτώμενοι, ἀντέλεγον, παραδόντας, ἡγῶνται: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις. Μονάδες 5
 • Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά
ἐπανέφερον

ἀνδραποδιείν

ἔπεμψεν

ἀγγελοῦντα

ἐρωτώμενοι

 

– ά

– ον

– ή

– μα

– ις

 

 

 • Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης  περισσεύουν.
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. παραδόντας
 2. εργασμένην
 3. καθέντας
 4. σπένδεσθαι
 5. ἀντέλεγον

 

α) κάθετος

β) άσπονδος

γ) συνέλευση

δ) ανεργία

ε) προδότης

στ) έπαρση

ζ) επίλογος

 

 • αυτοκράτωρ, ἐξαιρῶ, παραδίδωμι, καθίημι,, ἐπαναφέρω : Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
 • ποίησις, σπονδή, ἡγεμών , νόμισμα, δότης : Να κατατάξετε τις παραπάνω ομόρριζες προς τους ρηματικούς τύπους ἐποίησαν, σπένδεσθαι,  ἡγῶνται, νομ ίζοντας, παραδόντας λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία.
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. ποίησις,
 2. σπονδή,
 3. ἡγεμών ,
 4. νόμισμα,
 5. δότης
  I.            ενέργεια ή κατάσταση

II.            πρόσωπο που ενεργεί

III.            αποτέλεσμα ενέργειας

 

Μονάδες 5

 • εἰργασμένην : Να γράψετε πέντε ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων