«

»

Δεκ 13 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: λεξιλογικές ασκήσεις(Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2,2,1-4)

 •  φρουρούς, υποσπόνδους, ἀσφάλειαν, ἔνδειαν, ναῦς : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
 • καθίσταμαι, αποδέχομαι , συλλέγω, καταλείπω, ἐπισκευάζω : Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.                                           Μονάδες 5

 •  αφετηρία, επίδοση, είδηση, σύλλογος, εφαρμόζω: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.                                                                                                                     Μονάδες 5
 •  Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό και επίθετο (απλό ή σύνθετο) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις.

προδόντες   συλλεγῶσιν   κατεστήσατο   ναῦς   ὑπεδέχοντο  

 •  Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό και επίθετο (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις. Λέξεις Ουσιαστικά Επίθετα προδόντες   συλλεγῶσιν   κατεστήσατο   ναῦς   ὑπεδέχοντο   Μονάδες 5 
 • ὑπόσπονδος, ὑποδέχομαι, καθίσταμαι, καταλείπω  ἀποπλέω: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.                        Μονάδες 5
 •  δότης, ἐπίδοσις, προδοσία, παράδοσις, δοτήρ: Να κατατάξετε τις ομόρριζες προς τον ρηματικό τύπο διδούς λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία. Μονάδες 5

 

ενέργεια ή κατάσταση

πρόσωπο που ενεργεί      

 δότης,

ἐπίδοσις,

προδοσία,

παράδοσις,

δοτήρ

   
 •   κατεστήσατο, ὑπεδέχοντο, ἔφυγον, εἰδώς, ἄστυ: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.                                                    Μονάδες 5

 

 •  Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τη λέξη της Β΄ στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α΄ στήλης περισσεύουν.

Μονάδες 5

Α΄ ΣΤΗΛΗ 

Α΄ ΣΤΗΛΗ 

 1. πλοία
 2. χειραφέτηση
 3. έφεση
 4. πλεονέκτης
 5. αφετηρία
 6. αφέλεια
 7. περίπλους

 

α) πλέουσιν

β) ἀφέντες

 

 •  φρουρούς, ἐγένοντο, ἀσφάλειαν, καταλιπών, ναῦς : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.                                          Μονάδες 5
 •  ὑποσπόνδους, ἔφυγον , εἰδώς, συλλεγῶσιν,  καταλιπών : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
 • Να συνδέσετε τις λέξεις της ΄ στήλης με τη λέξη της Β΄ στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α στήλης περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ 

Α΄ ΣΤΗΛΗ 

1. δοχείο

2. εγκατάλειψη

3. κατάληψη

4. υπόλειμμα

5. υπόδημα

6. αποδέκτης

7. κατάλοιπο

α καταλιπών

β ὑπεδέχοντο

 

 • Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Α΄ ΣΤΗΛΗ

 1. ἁρμοστής
 2. φρουρ ός
 3. φεύγω
 4. οἶδα
 5. συλλέγω

 

α) συνάγω

β) ἀπέρχομαι

γ) διοικητής

δ) ὁρῶ

ε) ἔρχομαι

στ) φύλαξ

ζ) ἐπίσταμαι

 

 • ἀφέντες, ἐγένοντο, συλλεγῶσιν, ἄ στυ, ἐπιτηδείων: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.                                      Μονάδες 5
 • ὑποδέχομαι, ἀφίημι, ἀποπέμπω, συλλέγω, ἀποπλέω : Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους.

Μονάδες 5

 •  ανάδοχος, φυγάς, προδότης, παρουσία, ναυτικός: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.                                                                  Μονάδες 5
 •  Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τη λέξη της Β΄ στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α΄ στήλης περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Α΄ ΣΤΗΛΗ

1. λογική                                                                                                                            2. πλοίο

3. διάλεξη

4. πλούσιος

5. λόχος

6. απόπλους

7. πρόλογος

α)  ελέγετο

β) πλέουσιν

 

 

 •  ἀφικνοῦμαι , παραγγέλλω , ἀπόλλυμαι, ἄποικος, ἐφίστημι : Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους.

                                       Μονάδες 5

 • ἄστυ , ἀποίκους , πολιορκίᾳ , λιμένας , φυλακάς : Να γράψετε από ένα ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) ουσιαστικό ή επίθετο της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις. Μονάδες 5
 •  Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α΄με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο στοιχεία της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Α΄ ΣΤΗΛΗ

 1. οἰμωγή
 2. ἕτερος
 3. ὑστεραία
 4. διήκω
 5. ἀποχώννυμι

 

α) ο ένας από τους δύο

β) επόμενη ημέρα

γ) φράζω με χώμα την είσοδο

δ) προηγούμενη νύχτα

ε) θρήνος

στ) διορθώνω τα τείχη

ζ) προχωρώ, φτάνω

 

 

 •  Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη αντώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Α΄ ΣΤΗΛΗ

1. ἀφικνοῦμαι

2. μακρός

3. νύξ

5. πολύς

4. κοιμῶμαι

 

α) ἀγρυπνῶ

β) ὀλίγος

γ) μέγας

δ) βραχύς

ε) πλήρης

στ) ἀπέρχομαι

ζ)  ἡμέρα

 

 

 •   Να συνδέσετε κάθε λέξη της  στήλης με τη σημασία της στη στήλη.  Δύο στοιχεία της  στήλης  Β περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Α΄ ΣΤΗΛΗ

 1. φυλακάς
 2. πείσεσθαι
 3. οἰμωγή
 4. έτερος
 5. διῆκεν
α) ακόμη

β) ότι θα πείθουν

γ) ότι θα πάθουν

δ) νεκρούς

ε) φίλους

στ) φρουρές

ζ) θρήνος

 

 • παραγγέλλων, πενθοῦντες, πείσεσθαι, ἀποίκους: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
 •  Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ στήλη. Δύο στοιχεία της Β΄ στήλης  περισσεύουν)

Α΄ ΣΤΗΛΗ

 Β΄ ΣΤΗΛΗ

 1. ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ
 2. αὐτοί ἑαυτούς
 3. οἰμωγή
 4. ἔ δοξε
 5. πείσεσθαι

 

α) θρήνος

β)  ότι θα πείθουν

γ)  ότι θα πάθουν

δ) ο ένας στον άλλο

ε)  αποφάσισαν

στ)  ούτε ο ένας ούτε ο άλλος

ζ)  οι ίδιοι τους εαυτούς τους

 

 •  Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε ουσιαστικά ή επίθετα (σύνθετα ή απλά) με α΄ ή β΄ συνθετικό τη λέξη ἄστυ . Μονάδες 5
 •  διανυκτέρευση, προάστιο, επάγγελμα, παροικία, διασκευή: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.                                                                                                    Μονάδες 5
 • Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

 Β΄ ΣΤΗΛΗ

 1. οἰμωγή
 2. κρατῶ
 3. φυλακή
 4. ἀφικνοῦμαι
 5. νομίζω

 

ἔρχομαι

β) φρουρά

γ) θρῆνος

δ) ἐλευθερία

ε) νικῶ

στ) οἴ ομαι

ζ)  τέρψις

 • ποίησις, ποίημα, ποιητής, ἀγγελία , παράγγελμα : Να κατατάξετε τις ομόρριζες προς τους ρηματικούς τύπους ἐποίησαν και παραγγέλλων λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 1. ποίησις,
 2. ποίημα,
 3. ποιητής,
 4. ἀγγελία ,
 5. παράγγελμα
        I.            ενέργεια ή κατάσταση

II.            πρόσωπο που ενεργεί

III.            αποτέλεσμα ενέργειας

 

Μονάδες 5

 • ἀφικομένης, παραγγέλλων, πενθοῦντες, πείσεσθαι, ἀποίκους : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.                                          Μονάδες 5
 •  διανυκτέρευση, προάστιο, επάγγελμα, παροικία, διασκευή: Να συνδέσετε τις λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.   Μονάδες 5
 • συμφορά , τεῖχος, ἄποικος, πολιορκία, φυλακή: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.                                                                                           Μονάδες 5
 • απώλεια, ουσιαστικός, ευπάθεια, δόξα, διαφύλαξη: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.                                                           Μονάδες 5
 •  ἄστυ, ἀποίκους, πολιορκίᾳ, ἐκκλησία, τεῖχος: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις . Μονάδες 5
 •  ἀφικνοῦμαι, διήκω, παραγγέλλω, ἀποχώννυμι, ἐφίστημι: Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους. Μονάδες 5
 • φρουρούς, ασφάλειαν, ένδειαν, ναῦς, ἄστυ : Να σχηματίσετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις μία ομόρριζη λέξη απλή ή σύνθετη της νέας ελληνικής γλώσσας.  Μονάδες 5
 •  Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τη λέξη της Β΄ στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α΄ στήλης περισσεύουν.
Α΄ ΣΤΗΛΗ  Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. ακτοπλοΐα
 2. εγκατάλειψη
 3. υπόλειμμα
 4. περίπλους
 5. πλεονέκτης
 6. υπόλοιπο
 7. κατάληψη

 

 

α) καταλιπών

β)  πλέουσιν

Μονάδες 5

 •  φρουρός, συμφορά , τεῖχος, ἄποικος, πολιορκία : Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
 •  ἀπέπεμπεν, πλέουσιν , ἐπεσκεύαζεν , ἁρμοστήν, νομίζοντες : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.                                           Μονάδες 5
 • Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α΄ µε τη σηµασία της στη στήλη Β΄. ∆ύο στοιχεία της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 1. ἄλλοθι
 2. ἔνδεια
 3. θᾶττον
 4. ἁρµοστής
 5. ὑπόσπονδος

 

α) ταχύτερα

β) διοικητής

γ) περισσότερο

δ) σε άλλο µέρος

ε) έλλειψη, στέρηση

στ) προστατευµένος από επίσηµη συµφωνία

ζ)  φρουρός

 

Μονάδες 5

 

 

ἔπλει, ὑπεδέχοντο, ἀπέπεµπεν, ἄστυ, ἁρµοστήν : Να γράψετε από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.                                       Μονάδες 5

 • συλλέγω , ἀποπλέω, ἐπισκευάζω , ἀφικνοῦμαι, διήκω : Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους.

Μονάδες 5

 •  παράδοση, προάστιο, απώλεια, ευπάθεια, ουσιαστικός: Να συνδέσετε τις λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.                                                                                                                          Μονάδες
 •  Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 1. ἁρμοστής
 2. φρουρὸς
 3. ἔ νδεια
 4. οἶδα
 5. συλλέγω

 

α) συνάγω

β) ἔλλειψις

γ) διοικητής

δ) ὁρῶ

ε) κίνδυνος

στ) φύλαξ

ζ) ἐπίσταμαι

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων