«

»

Νοέ 12 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ξενοφώντος «Ελληνικά 2, 1,30-32» Λεξιλογικές Ασκήσεις

30-32

1. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

ναῦς

κατειργάσατο

ἀπήγαγεν

ἔ πεμψε

ἔλαβε

 

α) εγκατάλειψη

β) εκπομπή

γ) ανάληψη

δ) ανεργία

ε) ναός

στ) αγωγή

ζ) ναύλος

 

Μονάδες 5

β) Να σχηματίστε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται Μονάδες 5

ρηματικοί τύποι

κατάληξη

ομόρριζα ουσιαστικά

κατειργάσατο

βουλεύεσθαι

παρενενομήκεσαν

ἔπεμψε

ἀφικόμενος

– τήριον

– μα

– ία

– ή

– ις

 

2. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

ἀποκόπτειν

κατακρημνίσειαν

βουλεύεσθαι

ἀποκτεῖναι

διέφθειρεν

 

α) προβολή

β) άφθαρτος

γ) γκρεμός

δ) πατροκτόνος

ε) κόμμα

στ) απόκτημα

ζ) διαβούλευση

Μονάδες 5

 β) Να σχηματίσετε παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής με τις καταλήξεις που δίνονται.

 

λέξεις

κατάληξη

παράγωγο επίθετο

λῃστής

ἡμέρα

πᾶς

ἀνήρ

στρατηγός

– ικός

– ήσιος

– οῖος

– εῖος

– ικός

 

Μονάδες 5

3. α) αἰχμάλωτος , ἀπαγγέλλω, ἀφικνοῦμαι, ἐπιλα μβάνομαι , ἐκκλησία : Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.

Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο στοιχεία της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

τριταῖος

ζωγροῦμαι

ἀποκτείνω

βουλεύομαι

αἰτιῶμαι

 

α) σκέπτομαι, αποφασίζω

β) ζωγραφίζω

γ) τρίτος στη σειρά

δ) κατηγορώ

ε) συλλαμβάνομαι ζωντανός

στ) φονεύω

ζ) μετά από τρεις ημέρες

Μονάδες 5

4. α) ἀπήγαγεν, κατειργάσατο, ἔπεμψε, συμμάχους, κατηγορίαι :

Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.    Μονάδες 5

β) Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τους ρηματικούς τύπους βουλεύεσθαι και παρενενομήκεσαν (Α΄στήλη) ουσιαστικά: βουλευτής, βούλευσις, βουλευτήριον, παρανόμημα, νομεύς με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β΄ στήλη) (μια κατηγορία περισσεύει).

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

βουλευτής

βούλευσις

παρανόμημα

νομεύς

βουλευτήριον

 

α) ενέργεια ή κατάσταση

β) όργανο ή μέσο ενέργειας

γ) τόπος

δ) αποτέλεσμα ενέργειας

ε) πρόσωπο που ενεργεί

Μονάδες 5

 5. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

ἄξιος

πολύ

ἡμέρα

σύμμαχος

ἀφικνοῦμαι

 

α) νύξ

β) ἀνάξιος

γ) ἐναντίος

δ) ὀλίγον

ε) ἀπέρχομαι

στ) ἐπάξιος

ζ) ἔ ρχομαι

Μονάδες 5

β) ἀπήγγειλε, βουλεύεσθαι, κρατήσειαν, στρατηγός, διέφθειρεν: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.   Μονάδες 5

6. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

ἀποκόπτειν

κατειργάσατο

κρατήσειαν

ἔδοξεν

ἐπελάβετο

 

α) δόγμα

β) εγκρατής

γ) κατάληψη

δ) δείγμα

ε) διακοπή

στ) εγκατάλειψη

ζ)  επεξεργασία

Μονάδες 5

  β) ἀπήγαγεν, κατακρημνίσειαν, διέφθειρεν, ἐλέγετο, προδοῦναι: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.

7. απαγωγή, αντίληψη, άφιξη, αποκοπή, ψήφος: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

Μονάδες 5

8. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

ἀφικνοῦμαι

κατηγορία

ἀποτομή

κελεύω

ἀπαγγέλλω

 

α) ἀποκοπή

β) προστάττω

γ) φεύγω

δ) ἀναγγέλλω

ε) ἔρχομαι

στ) μομφή

ζ) πράττω

 

            Μονάδες 5

β) ἀπήγαγεν, ἁθροίσας, λαβόντες, παρενενομήκεσαν, προδοῦναι :

Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.    Μονάδες 5

9. α) άλωση, αποκοπή, δόγμα, αντίληψη, επίδοση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.                                                                                                                        Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

ἀποτομή

κατηγορία

κρατῶ

κελεύω

βουλεύομαι

 

α) βούλομαι

β) προστάττω

γ) φημί

δ) φρονῶ

ε) ἀποκοπή

στ) μομφή

ζ) νικῶ

 

Μονάδες 5

10. α) Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό και επίθετο (απλό ή σύνθετο) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις. Μονάδες 5

λέξεις

ουσιαστικά

επίθετα

ναῦς

λῃστής

στρατηγός

ἀνήρ

παρανομῶ

 

β) ἀπάγω , σύμμαχος , στρατηγός , ἐκκλησία, προδίδωμι : Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους. Μονάδες 5

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων