«

»

Οκτ 23 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: Λεξιλογικές ασκήσεις (Ξενοφώντος ¨Ελληνικά 2,1, 25-27)

 

 1. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

 1. νεῶν
 2. ἔ χοντας
 3. παρῄνει
 4. καταφρονοῦντας
 5. ὁρμεῖν

 

α) άφρων

β) ορμίσκος

γ) ιδέα

δ) έπαινος

ε) σχέση

στ) ναυτικός

ζ) εκποίηση

Μονάδες 5

β) καθορῶ, μετέρχομαι, παραινῶ, μεθορμίζω , ἀντανάγω : Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.                               Μονάδες

2. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

 1. πολύ
 2. ἀποπλέω
 3. ἀπέρχομαι
 4. πολέμιος
 5. ἡμέρα

 

α)  φίλος

β) ἀντίπαλος

γ) νύξ

δ) εἰσπλέω

ε) ἔρχομαι

στ) ἐπιβιβάζω

ζ) ὀλίγον

 

Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν).

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

 1. κατιδών
 2. ναυμαχήσετε
 3. ἐκβεβηκότας
 4. ὠνούμενοι
 5. ἐποίησα ν

 

α) αργυρώνητος

β) ιδέα

γ) εκποίηση

δ) έκβαση

ε) ναυπηγός

στ) κατάθεση

ζ) επιβίβαση

Μονάδες 5

3. α) νεώριο , ελλιμενισμός , διασκέδαση, τελωνείο , άρση : Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  Μονάδες 5

β) φημί, παραινῶ , βούλομαι, πλοῦς ποιῶ : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.                                                                                                                            Μονάδες 5

4. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ στήλη (δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν).

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

 1. αἴρω
 2. ἐπιτήδεια
 3. ἄπειμι
 4. φημί
 5. μᾶλλον

 

α) εφόδια, αναγκαία

β) περισσότερο

γ) λέγω, ισχυρίζομαι

δ) σηκώνω

ε) απέρχομαι, φεύγω

στ) αναζητώ

ζ) διασκορπίζομαι

Μονάδες 5

β) Να σχηματίστε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηματικοί τύποι

κατάληξη

ομόρριζα ουσιαστικά

κατιδών

ἐποίουν

ἐκέλευσαν

στρατηγεῖν

καταφρονοῦντες

– α

– μα

– τής

– ός

– ις

Μονάδες 5

5. α) Από τις λέξεις της Α΄ στήλης να σχηματίσετε, στη Γ΄στήλη, παράγωγες λέξεις (απλές) με τις παραγωγικές καταλήξεις που δίνονται στη Β΄στήλη.

Λέξεις

παραγωγική κατάληξη

παράγωγες λέξεις

καταφρονοῦντεςτειχῶνπόλει

ἐποίουν

ἐκβεβηκότας

– μα-

ίζω

– της

– ις

– ιμος

(επίθετο)

(ρήμα)

(ουσιαστικό)

(ουσιαστικό)

(ουσιαστικό)

Μονάδες 5

β) νεῶν, βούλησθε, στρατηγεῖν, ἡμέρα , ἐσκεδασμένους : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.                                                                                                     Μονάδες 5

6. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

 1. νεῶν
 2. ἀσπίδα
 3. παρῄνει
 4. καταφρονοῦντες
 5. ὁρμεῖν

 

 α) άφρων

β) ορμίσκος

γ) ναός

δ) έπαινος

ε) προάσπιση

στ) νηοπομπή

ζ) ορμόνη

Μονάδες 5

β) ιδέα, βούληση, εκτελωνισμός, σχετικός, άρση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  Μονάδες 5

7. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ στήλη (δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν).

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

 1. καθορῶ
 2. πόρρωθεν
 3. ἄπειμι
 4. παραινῶ
 5. βούλομαι

 

α) από κοντά

β) προτρέπω, συμβουλεύω

γ) επιθυμώ

δ) αποτρέπω

ε) απέρχομαι, φεύγω

στ) βλέπω

ζ) από μακριά

 Μονάδες 5

β) καθορῶ, πεντεκαίδεκα, στρατηγός, καταφρονῶ, ἀντανάγω: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.                               Μονάδες 5

8. α) Να συνδέσετε κάθε ρήμα της Α΄ στήλης με το συνώνυμό του στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

 1. βούλομαι
 2. παραινῶ
 3. ὠνοῦμαι
 4. κελεύω
 5. φημί

 

α) ἀγοράζω

β) προστάττω

γ) ἐπιθυμῶ

δ) συμβουλεύω

ε) πωλῶ

στ) λέγω

ζ) βουλεύομαι

 

Μονάδες 5

β) προφήτης, συμπολίτης, εισιτήριο, πλοηγός, ρίψασπις: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Μονάδες 5   Μονάδες 10

9. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 

 1. νεῶν
 2. ὁρμεῖν
 3. παρῄνει
 4. καταφρονοῦντες
 5. ἔχοντας

 

α) άφρων

β) ορμίσκος

γ) νέος

δ) έπαινος

ε) σχέση

στ) ναυτικός

ζ) κατάφορτος

 

  Μονάδες 5

β) καθορῶ, μετέρχομαι, παραινῶ, μεθορμίζω , ἀντανάγω: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.                                    Μονάδες 5

10.  ιδέα, διασκέδαση, άρση, ελλιμενισμός, τελωνείο: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  Μονάδες 5

Μονάδες 5


 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων