«

»

Οκτ 02 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Ξενοφώντος Ελληνικά §§16-19)

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ §§16-19

 1. α) ὁρμώμενοι, ἐπέπλεον , ναυμαχίαν, πλοίων, πόλεις: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.                        Μονάδες 5

β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά
αἱροῦσιἡγεῖτο

ἐποίουν

διήρπασαν

προσβαλόντες

 

– ις- μών

– τής

– ή

– ή

 

Μονάδες 5

2. α) ποιητής, ποίησις, ποίημα , παιδαγωγός, λογαχός: Να κατατάξετε τις παραπάνω ετυμολογικά συγγενείς προς τα ρήματα του κειμένου ἐποίουν και ἀνήγοντο λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει καθεμία.

Μονάδες 5

 ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας         
ποιητής,ποίησις,

ποίημα ,

παιδαγωγός,

λογαχός

 

β) βασιλεύς, ναυμαχία, στρατηγός, σύμμαχος, κράτος: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.                                                                                                                                                                       Μονάδες 5

3. α) αναγωγή, διασκευή, παρουσία, βλήμα, αρπακτικός:

Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.                                                               Μονάδες 5

β) ἀνάγομαι, πάρειμι, προσβάλλω, διαρπάζω, ἀφίημι: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.               Μονάδες 5

4. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ στήλη (δύο στοιχεία της Β΄ στήλης  περισσεύουν):  Μονάδες 5

Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. προσαιροῦμαι2. ἀφίσταμαι

3. παραπλέω

4. ἀνάγομαι

5. ἐπιτήδεια

 

α) αποστατώβ) πλέω κατά μήκος των ακτών

γ) ανοίγομαι στην ανοιχτή θάλασσα

δ) εφόδια

ε) εκλέγω επιπλέον

στ) κάνω αγωγή

ζ) υπομένω

 

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν):

Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. ἐκπλέω2. ἡγοῦμαι

3. πολέμιος

4. πλούσιος

5. πλήρης

 

α)  φίλιοςβ)  πένης

γ)  κενός

δ)  εἰσπλέω

ε)  ἕπομαι

στ) πληρῶ

ζ) πολύς

 

Μονάδες 5

5.  α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τη λέξη της Β΄ στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια (δύο λέξεις της Α΄ στήλης περισσεύουν): Μονάδες 5

Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. ορμόνη2. χειραφέτηση

3. αφέλεια

4. αφορμή

5. αφετηρία

6. ορμητικός

7. ορμίσκος

 

α) ὁρμώμενοι 

β) ἀφῆκε

 

β) ἀνήγοντο, ἡγεῖτο, αἱροῦσι, κράτος, πλήρη: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.

 

 

6. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την συνώνυμή της στη Β΄στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν): Μονάδες 5

Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. ἐκπλέω2. ἡγοῦμαι

3. ἐπιτήδεια

4. αἱρῶ

5. πολέμιος

 

α) ἐφόδιαβ) κυριεύω

γ) ἐναντίος

δ) ἀποπλέω

ε) ἄρχω

στ) αἴρω

ζ) διηγοῦμαι

 

β) Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τις λέξεις του κειμένου ὁρμώμενοι και ἐποίουν (Α΄ στήλη) ουσιαστικά με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β΄ στήλη) (μία κατηγορία περισσεύει).

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. ποίημα2. ὅρμημα

3. ποιητής

4. ποίησις

5. ὁρμητήριον

 

α) ενέργεια ή κατάστασηβ) όργανο ή μέσο ενέργειας

γ) τόπος

δ) αποτέλεσμα ενέργειας

ε) πρόσωπο που ενεργεί

 

 

7.  α) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων της νέας ελληνικής γλώσσας με τύπους του ρ. πλέω (απλούς ή σύνθετους). Οι Αθηναίοι ……………… εναντίον της Εφέσου, ενώ ο στόλος των Λακεδαιμονίων ………………. από τη Ρόδο, ………….…….. τις ακτές της Ιωνίας, …………………. στον Ελλήσποντο  και …………….. στην Λάμψακο.   Μονάδες 5

β) ὁρμώμενοι, ἐποίουν, ἐπέπλεον, ἀνήγοντο, διήρπασαν: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.                                                Μονάδες 5

8.  α) ἐπιπλέω, παρασκευάζομαι, στρατηγός, προσαιροῦμαι, ἀφίσταμαι : Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.                    Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α με τη σημασία της στη στήλη Β (δύο στοιχεία της Β΄στήλης περισσεύουν).

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1. ἐκπλέω2. προσαιροῦμαι

3. παρασκευάζομαι

5. ἀνάγομαι

4. ὁρμῶμαι

 

α)  φτάνω με πλοίο στο λιμάνιβ)  ετοιμάζομαι

γ)  προσεταιρίζομαι

δ)  εξορμώ από

ε)  φεύγω με το πλοίο

στ) εκλέγω επιπλέον

ζ)  βγαίνω στην ανοιχτή θάλασσα

Μονάδες 5

9.  κράτος : Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε σύνθετα ουσιαστικά ή επίθετα με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τη λέξη κράτος και να σχηματίσετε με καθένα από αυτά μια πρόταση.

  Μονάδες 10


 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων