Τρεις δυνάμεις, τρεις κινήσεις

Ένα σώμα μάζας m=2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά μήκος ενός άξονα x με ταχύτητα υ0=2m/s και τη στιγμή t=0 φτάνει σε ένα σημείο Ο, το οποίο λαμβάνουμε ως αρχή των οριζοντίων ορθογωνίων αξόνων x, y, όπως στο σχήμα (σε κάτοψη). Στη θέση αυτή μπορεί να δεχτεί την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης, σε τρεις διαφορετικές εκδοχές.

Α) Σταθερή δύναμη όπως η F1=2Ν, ίδιας κατεύθυνσης με την ταχύτητα υ0.

Β) Σταθερή δύναμη στην διεύθυνση y, όπως η F2 μέτρου 2Ν, κάθετη στην αρχική ταχύτητα υ0.

Γ) Δύναμη σταθερού μέτρου F3=2Ν, η οποία διατηρείται διαρκώς κάθετη στην ταχύτητα του σώματος

a) Για τη στιγμή t1=2s, να βρεθούν και για τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις:

  1. Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος.
  2. Η θέση του σώματος.
  3. Να υπολογιστεί η μεταβολή της ταχύτητας του σώματος στην διεύθυνση x, από 0-2s.

b) Να παρασταθούν γραφικά οι συναρτήσεις x=x(t) για την τετμημένη του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο και για τις τρεις περιπτώσεις, μέχρι τη χρονική στιγμή t2=15 s.

Δίνεται συν1=0,54, όπου η γωνία μετριέται σε rad.

Απάντηση:

ή

 Τρεις δυνάμεις, τρεις κινήσεις

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Τρεις δυνάμεις, τρεις κινήσεις
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Τρεις δυνάμεις, τρεις κινήσεις

 

Αφήστε μια απάντηση