Το σύνθετο μαγνητικό πεδίο και ένα πλαίσιο

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχουμε δύο παράλληλους οριζόντιους  ευθύγραμμους αγωγούς (Α) και (Β), πολύ μεγάλου μήκους σε απόσταση d=0,5m, οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα με εντάσεις Ι1=12 Α και Ι2=8 Α, όπως στο σχήμα.

i) Αν η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε ένα σημείο K του επιπέδου μεταξύ των δύο αγωγών είναι μηδενική, να βρεθεί η απόστασή του x από τον πρώτο αγωγό.

Στο ίδιο επίπεδο τοποθετούμε ένα αγώγιμο τετράγωνο πλαίσιο ΓΔΕΖ πλευράς α=0,1m, όπου η κορυφή Δ τοποθετείται στο σημείο Κ με την πλευρά ΔΕ παράλληλη στους δύο αγωγούς.

ii) Αν το πλαίσιο διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=3 Α, με φορά από την κορυφή Ζ στην κορυφή Ε, να βρεθεί η συνολική δύναμη Laplace που ασκείται στο πλαίσιο, από το σύνθετο μαγνητικό πεδίο των δύο παράλληλων αγωγών.

iii) Αν απομακρύνουμε από την περιοχή τον αγωγό (Β) η δύναμη στο πλαίσιο από το μαγνητικό πεδίο, θα αυξηθεί ή θα μειωθεί;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Το σύνθετο μαγνητικό πεδίο και ένα πλαίσιο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Το σύνθετο μαγνητικό πεδίο και ένα πλαίσιο

Αφήστε μια απάντηση