Το μαγνητικό πεδίο και η έλικα

Ένα σωματίδιο μάζας m=10-15kg και  φορτίου q=10-12C εκτοξεύεται κάποια στιγμή t=0, με ταχύτητα υ=100m/s, από το σημείο Ο, όπως στο σχήμα, μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης Β=1Τ. Λαμβάνοντας ένα τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων xyz, η ένταση του πεδίου βρίσκεται στον άξονα y, ενώ η ταχύτητα βρίσκεται στο επίπεδο xΟy, σχηματίζοντας γωνία θ με τον άξονα x, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8.

  1. Να σχεδιάσετε την δύναμη που ασκείται από το μαγνητικό πεδίο στο σωματίδιο, την στιγμή t=0 και να υπολογίσετε το μέτρο της.
  2. Να υπολογίσετε την ακτίνα και να προσδιορίσετε το κέντρο της κυκλικής τροχιάς, πάνω στην οποία αρχίζει να κινείται το σωματίδιο, τη στιγμή t=0.
  3. Ποια χρονική στιγμή t1 το σωματίδιο ολοκληρώνει μια περιστροφή; Να υπολογιστεί η μετατόπισή του την στιγμή αυτή.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση