Σχεδιάζοντας το πεδίο δύο παραλλήλων αγωγών.

 

Σε οριζόντιο επίπεδο (Π) βρίσκονται  δύο παράλληλοι αγωγοί οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα με την ίδια ένταση Ι12, όπως στο σχήμα. Ένα σημείο Α του επιπέδου απέχει κατά x και 2x, από τους δύο αγωγούς. Αν η ένταση στο Α εξαιτίας του πρώτου αγωγού έχει μέτρο Β1=4∙10-4Τ:

i) Να σχεδιάστε στο σημείο Α του σχήματος, τις εντάσεις Β1 και Β2 του μαγνητικού πεδίου εξαιτίας των δύο αγωγών, καθώς και την συνολική ένταση του μαγνητικού πεδίου. Ποιο το μέτρο της έντασης του πεδίου στο σημείο Α;

ii) Θα μπορούσαμε βέβαια να έχουμε την εικόνα σε κάτοψη, όπως στο δεύτερο σχήμα. Να σχεδιάστε ξανά τα παραπάνω διανύσματα, στο σχήμα αυτό.

iii) Εναλλακτικά, μας βολεύει συνήθως να σχεδιάζουμε τους δύο αγωγούς κάθετους  στο επίπεδο της σελίδας, όπως στο 3ο σχήμα. Πώς αναπαριστάνονται στην περίπτωση αυτή τα αντίστοιχα διανύσματα που μας ενδιαφέρουν;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Σχεδιάζοντας την ένταση του πεδίου δύο παραλλήλων αγωγών.

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Σχεδιάζοντας την ένταση του πεδίου δύο παραλλήλων αγωγών.

Αφήστε μια απάντηση