Οι παροχές τροφοδοσίας και εκροής νερού από δοχείο

Ένα αρχικά άδειο κυλινδρικό δοχείο, τροφοδοτείται με νερό από σωλήνα διατομής Α1=10cm2 και στο διάγραμμα δίνεται η παροχή του σωλήνα τροφοδοσίας σε συνάρτηση με το χρόνο.

i) Ποια η μέγιστη ταχύτητα υ1 του νερού που εξέρχεται από το σωλήνα τροφοδοσίας και ποιος ο τελικός όγκος του νερού στο δοχείο;

ii) Ποια χρονική στιγμή έχει μπει στο δοχείο η μισή από την τελική ποσότητα νερού;

iii) Κοντά στον πυθμένα του δοχείου υπάρχει λεπτός σωλήνας διατομής Α2=4cm2, ο οποίος κλείνεται με τάπα. Μόλις σταματήσει η τροφοδοσία του δοχείου με νερό, ανοίγουμε την τάπα και πολύ σύντομα αποκαθίσταται μια σταθερή εκροή νερού με παροχή, ίση με την μέγιστη παροχή τροφοδοσίας.

α) Να υπολογιστεί η ταχύτητα εκροής υ2 του νερού.

β) Να βρεθεί το εμβαδόν Α της βάσης του δοχείου, θεωρώντας ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από τα εμβαδά των δύο σωλήνων, τροφοδοσίας και εξόδου.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Οι παροχές τροφοδοσίας και εκροής νερού από δοχείο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Οι παροχές τροφοδοσίας και εκροής νερού από δοχείο

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση