Ο νόμος του Ampère σε τρεις διαδρομές

Ένας κατακόρυφος κυκλικός αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι, όπως στο σχήμα.

 Ένα οριζόντιο επίπεδο, τέμνει τον κυκλικό αγωγό στην μέση και πάνω στο επίπεδο αυτό δίνονται δυο κυκλικές διαδρομές s1 και s2 και μια ορθογώνια διαδρομή s3 (με πράσινο χρώμα.  Να αντιστοιχίσετε τις διαδρομές αυτές με τις τιμές του αθροίσματος ΣΒi∙Δli∙συνθi της δεύτερης στήλης του πίνακα.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση