Ο νόμος του Ampère σε μια δύσκολη εφαρμογή.

trf

Έστω ένας ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους, κάθετος στο επίπεδο της σελίδας, ο οποίος διέρχεται από το σημείο Ο και διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι=10 Α. Στο επίπεδο της σελίδας παίρνουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ, όπου τα άκρα του Α και Β απέχουν από το Ο ίσες αποστάσεις r=0,2m, δημιουργώντας ένα ισοσκελές τρίγωνο με παρά την βάση γωνίες φ=30°, όπως στο σχήμα.

  1. Να βρεθεί το ελάχιστο και το μέγιστο μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου για τα σημεία του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ.
  2. Για ένα στοιχειώδες τμήμα του ΑΒ, μήκους Δl=1mm, πολύ κοντά στο άκρο Α, να υπολογισθεί το γινόμενο Β∙Δl∙συνθ. Ποια η αντίστοιχη τιμή του γινομένου, αν το τμήμα Δl, βρίσκεται στην θέση με μέγιστο μέτρο της έντασης του πεδίου; (Το Δl θεωρείται πολύ μικρό, οπότε δεχόμαστε ότι σε όλα του τα σημεία επικρατεί το ίδιο Β).
  3. Να  υπολογιστεί για το τμήμα ΑΒ το άθροισμα ΣΒi∙Δli∙συνθi.

Δίνεται μο=4π×10-7Τm/Α.

Αφήστε μια απάντηση