Μια διάσπαση σωματιδίου.

Η τομή ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο ΑΒΓΔ. Στο κέντρο Ο του τετραγώνου ηρεμεί ένα αφόρτιστο σωματίδιο Α μάζας m. Σε μια στιγμή το σωματίδιο Α διασπάται σε δυο άλλα σωματίδια Κ και Λ. Το σωματίδιο Κ με μάζα m1= ¼ m αποκτά ταχύτητα υ1 και εξέρχεται από το πεδίο, από την κορυφή Γ κάθετα στην πλευρά ΓΔ, όπως στο σχήμα.

i) Το σωματίδιο Κ φέρει:

α) θετικό φορτίο +q,    β) αρνητικό φορτίο –q    γ) δεν έχει φορτίο.

ii) Το σωματίδιο Λ φέρει:

α) θετικό φορτίο +q,    β) αρνητικό φορτίο –q    γ) είναι αφόρτιστο.

iii) Για τις ακτίνες των κυκλικών τροχιών των δύο σωματιδίων ισχύει:

α) R1<R2,        β) R1 = R2         γ) R1 > R2.

iv) Για τις περιόδους των δύο σωματιδίων έχουμε:

α) Τ1< Τ2,       β) Τ1 = Τ2          γ) Τ1 > Τ2.

v) Να χαράξετε την τροχιά του σωματιδίου Λ στο μαγνητικό πεδίο.

vi) Αν t1 το χρονικό διάστημα κίνησης του σωματιδίου Κ στο πεδίο, τότε το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για το σωματίδιο Λ είναι:

α) t2= 1/3 t1           β) t2= t1          γ) t2=3t1.

Οι δυνάμεις Coulomb μεταξύ των σωματιδίων θεωρούνται αμελητέες.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση