Κατά μήκος του τόξου και της χορδής

Δίνεται ένας ευθύγραμμος κατακόρυφος αγωγός, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης 15 Α. Στο σχήμα βλέπετε έναν κύκλο σε οριζόντιο επίπεδο, με κέντρο το σημείο Ο του αγωγού και δύο σημεία Α και Γ που ορίζουν ένα τόξο ΑΜΓ 120°. Το δεύτερο σχήμα δείχνει σε κάτοψη τον κύκλο και τα σημεία Α και Γ.

  1. Να υπολογιστεί το άθροισμα των γινομένων Βi∙Δli∙συνθi κατά μήκος του τόξου ΑΓ.
  2. Ποια η αντίστοιχη τιμή του αθροίσματος ΣΒi∙Δli∙συνθi κατά μήκος της αντίστοιχης χορδής ΑΓ;

Δίνεται μο=4π×10-7Tm/A.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση