Η τριβή σε σώμα σε οριζόντιο επίπεδο

Ένα σώμα μάζας m, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, στη θέση Α. Δένουμε το σώμα με ένα νήμα και το τραβάμε ασκώντας του οριζόντια δύναμη F, μέτρου F=0,6mg και παρατηρούμε ότι το σώμα παραμένει ακίνητο. Δίνεται ότι η οριακή τριβή είναι ίση με την τριβή ολίσθησης.

i) Για τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου ισχύει:

α) μ ≤ 0,6      β) μ=0,6       γ) μ ≥ 0,6

ii) Αν κάποια στιγμή t0=0, αυξήσουμε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης στην τιμή F1=0,9mg, τότε το σώμα κινείται και διανύει απόσταση 2m, μέχρι τη στιγμή t1=2s.

α) Ποια η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t1.

β) Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου.

γ) Αν τη στιγμή t1 πάψουμε να τραβάμε το νήμα, σε πόση απόσταση από την αρχική του θέση Α, το σώμα θα ηρεμήσει ξανά.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση