Η πίεση του εγκλωβισμένου αέρα

Μια δεξαμενή περιέχει νερό, ενώ κοντά στον πυθμένα της συνδέεται οριζόντιος σωλήνας.  Στον σωλήνα αυτόν, έχει προσαρμοσθεί ένας δεύτερος λεπτός κατακόρυφος σωλήνας, κλειστός στο άνω άκρο του, εντός του οποίου έχει εγκλωβιστεί κάποια ποσότητα αέρα και εντός του οποίου το νερό έχει ανέβει κατά h όπως στο σχήμα.

i) Αναφερόμενοι στο σχήμα (α), όπου το άκρο του οριζόντιου σωλήνα έχει κλειστεί με τάπα, για την πίεση p1 του εγκλωβισμένου αέρα, θα ισχύει:

α) p< pατμ,    β) p< pατμ,     γ)  p> pατμ.

Όπου pατμ η ατμοσφαιρική πίεση.

ii) Αναφερόμενοι στο (β) σχήμα, όπου έχει αφαιρεθεί η τάπα και έχει αποκατασταθεί μια μόνιμη ροή, για την πίεση p2 του εγκλωβισμένου αέρα, θα ισχύει:

α) p< p1,     β) p= p1,      γ) p > p1.

   Το νερό θεωρείται ιδανικό ρευστό.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση