Η ορμή και η μεταβολή της σε δυο γνωστές κινήσεις

 

Από ένα σημείο Ο ενός λείου οριζοντίου επιπέδου, το οποίο ταυτίζεται με την αρχή ενός  συστήματος οριζοντίων  και ορθογωνίων αξόνων x,y, εκτοξεύονται κάποια στιγμή t0=0, δύο όμοιες μικρές σφαίρες Α και Β, με την ίδια ορμή, στην διεύθυνση του άξονα x, με μέτρο p0=0,4π kg∙m/s. Στις σφαίρες ασκούνται δύο αντίθετες δυνάμεις, με ίσα μέτρα |F1|=|F2|=1Ν. Η F1 διατηρεί σταθερή κατεύθυνση, αυτήν του άξονα y, όπως στο σχήμα, ενώ η F2 παραμένει διαρκώς κάθετη στην ταχύτητα της Β σφαίρας.

  1. Να βρεθεί ο αρχικός ρυθμός μεταβολής της ορμής, κάθε σφαίρας.
  2. Ποια η μεταβολή της ορμής κάθε σφαίρας, μέχρι τη στιγμή t1=2s.
  3. Τη στιγμή t1 να βρεθούν:

α) οι συνιστώσες ορμής px και py για κάθε σφαίρα.

β) οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής της ορμής, κάθε σφαίρας (στιγμιαίοι ρυθμοί, στους άξονες x και y).

Στο σχήμα έχει σημειωθεί ο προσανατολισμός των αξόνων, ενώ π2=10.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση