Η ίδια είσοδος και η ίδια έξοδος

Η τομή ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου, στο επίπεδο της σελίδας, είναι το ορθογώνιο ΑΒΓΔ του σχήματος. Ένα φορτισμένο σωματίδιο εισέρχεται με ταχύτητα υ1, στο μαγνητικό πεδίο, κάθετα στην πλευρά ΓΔ, στο σημείο Ε και μετά από χρόνο t1=3ms, εξέρχεται από αυτό, στο σημείο Ζ.

i) Να προσδιορίσετε το κέντρο Κ της κυκλικής τροχιάς, που διαγράφει το σωματίδιο μέσα στο μαγνητικό πεδίο.

Σε μια επανάληψη του πειράματος, το ίδιο σωματίδιο, εισέρχεται ξανά στο πεδίο στο ίδιο σημείο Α, με διπλάσια ταχύτητα (υ2=2υ1), η οποία σχηματίζει γωνία φ, με την πλευρά ΓΔ, όπως στο σχήμα και εξέρχεται ξανά από το σημείο Ζ.

ii) Να αποδείξετε ότι το κέντρο Ο της κυκλικής τροχιάς του σωματιδίου, όταν έχει ταχύτητα υ2, βρίσκεται πάνω στην μεσοκάθετο της ΕΖ.

iii) Για την γωνία φ ισχύει:

α) φ ≤ 45°,    β) 45° < φ < 60°,    γ) φ ≥ 60°.

iv) Το χρονικό διάστημα t2, που το σωματίδιο κινείται μέσα στο πεδίο, την δεύτερη φορά, είναι ίσο:

α) t2=1ms,   β) t2=1,5ms,   γ) t2=3ms.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση