Η επιτάχυνση στο σύνθετο πεδίο

 

Σε μια πε­ριο­χή υ­πάρ­χει ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης  Ε=400 Ν/C και ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=1Τ, ό­πως στο σχή­μα. Αν ένα σωματίδιο μάζας m= 2mg και φορτίου q= 1μC, εκτοξευθεί στην αρχή Ο των αξόνων xyz, με τα­χύ­τη­τα υ=300 m/s, να βρεθεί η αρχική επιτάχυνση που θα αποκτήσει, όταν η ταχύτητά του έχει την κατεύθυνση:

  1. Της έντασης του μαγνητικού πεδίου.
  2. Του άξονα y (προς τα πάνω)
  3. Της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση