Ένας κυκλικός αγωγός μπαίνει σε Μαγνητικό πεδίο

Ένας κυκλικός αγωγός κέντρου Ο, α­κτί­νας 0,5m και μά­ζας 2kg συγκρατείται στη θέση που φαίνεται στο σχήμα, πάνω από ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο και μια στιγμή t=0 αφήνεται να πέσει κατακόρυφα, οπότε εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο, κινούμενο κάθετα στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Στη διάρ­κει­α της ει­σό­δου του πλαισίου στο πεδίο:

  1. Ε­ξη­γεί­στε για ποι­ο λό­γο πα­ρου­σιά­ζε­ται ρεύ­μα στον κυ­κλι­κό α­γω­γό.
  2. Ποια η φορά του παραπάνω ρεύματος;
  3. Τη χρο­νι­κή στιγ­μή  t1 που το κέντρο Ο του κυκλικού αγωγού μπαίνει στο πεδίο, έχει ταχύτητα υ1=3m/s. Πό­ση θερ­μό­τη­τα έ­χει πα­ρα­χθεί στον αγωγό μέ­χρι τη στιγ­μή t1;
  4. Μό­λις ο α­γω­γός μπει στο Μ.Π. κινείται με ε­πι­τά­χυν­ση g=10m/s2. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό;

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση