Ένα τμήμα από ένα στιγμιότυπο κύματος

Στο διπλανό σχήμα δίνεται μια κυματομορφή σε ένα τμήμα ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, την χρονική στιγμή t1, όπου το σημείο Β έχει ταχύτητα ταλάντωσης προς τα πάνω, ενώ το σημείο Γ παρουσιάζει μηδενική απομάκρυνση .

i) Αν η παραπάνω κυματομορφή  ανήκει σε τρέχον κύμα:

α) Να  σχεδιάσετε την ταχύτητα του σημείου Γ, την στιγμή t1, πάνω στο σχήμα.

β) Ποιο από τα παραπάνω διαγράμματα (α)  (β), (γ) και (δ) παρουσιάζει την ίδια περιοχή του μέσου την χρονική στιγμή t2, αν Δt=t2-t1 < ½ Τ, όπου Τ η περίοδος ταλάντωσης των σημείων του μέσου.

ii) Αν η κυματομορφή που μας δίνεται παριστάνει ένα στάσιμο κύμα, ποιο από τα διαγράμματα (β), (γ) και (δ) παρουσιάζει την ίδια περιοχή του μέσου την χρονική στιγμή t2;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση.

ή

Αφήστε μια απάντηση