Ένα Θέμα από test του 2007

Ένα πρωτόνιο περνά από 3 ομογενή πεδία, κινούμενο κάθετα στις δυναμικές γραμμές τους, όπως στο σχήμα. Το ένα πεδίο είναι ηλεκτρικό και τα άλλα δύο μαγνητικά.

i) Σχεδιάστε τις δυναμικές γραμμές των τριών πεδίων, αν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι κάθετη στην ταχύτητα εισόδου στο πεδίο του πρωτονίου.

α) Ποιο μαγνητικό πεδίο έχει μεγαλύτερη ένταση;

β) Σε ποιο μαγνητικό πεδίο το πρωτόνιο κινείται περισσότερο χρόνο;

γ) Να συγκρίνετε τα μέτρα των ταχυτήτων υ1, υ2, υ3 και υ4.

Να δικαιολογήσετε τις παραπάνω ερωτήσεις.

ii) Να χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις:

α) Μεγαλύτερη δύναμη δέχεται το σωματίδιο από το (2) πεδίο, παρά από το (1).

β) Το έργο της δύναμης που δέχεται το σωματίδιο από το πρώτο πεδίο είναι θετικό.

γ) Η δύναμη που δέχεται το σωματίδιο από το δεύτερο πεδίο είναι σταθερή.

δ)Στο τρίτο πεδίο το σωματίδιο έχει σταθερή επιτάχυνση.

ε) Το σωματίδιο δεν επιταχύνεται όταν βρίσκεται στο πρώτο πεδίο.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση