Ένα σύνθετο πεδίο, ηλεκτρικό και μαγνητικό

Ένα φορτισμένο σωματίδιο, με φορτίο q=1,6∙10-19C, εισέρχεται με ταχύτητα υ1=4km/s στο  σημείο Μ, μιας περιοχής, η τομή της οποίας στο επίπεδο της σελίδας είναι τετράγωνο ΑΓΔΕ και κινείται ευθύγραμμα κατά μήκος της ΜΝ, όπου η ΜΝ είναι κάθετη στην πλευρά ΑΕ του τετραγώνου. Στην περιοχή συνυπάρχουν ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, κάθετο στο επίπεδο της σελίδας με φορά προς τα μέσα και ένα ηλεκτρικό πεδίο.

  1.  Αν το ηλεκτρικό πεδίο είναι ομογενές και οι δυναμικές του γραμμές είναι παράλληλες στην πλευρά ΑΕ, να προσδιορίσετε την έντασή του.
  2. Υποστηρίζεται ότι με ένα κατάλληλο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο στην ίδια περιοχή, της ίδιας κατεύθυνσης, μπορεί το σωματίδιο να εξέλθει από τα πεδία, με ταχύτητα μέτρου υ1΄> υ1. Να εξετάσετε αν αυτό μπορεί να συμβεί.
  3. Σε μια επανάληψη του πειράματος, με τα ίδια πεδία στο χώρο, το ίδιο σωματίδιο εισέρχεται στο τετράγωνο από το σημείο Ρ, με ταχύτητα υ2, η οποία σχηματίζει γωνία θ=60° με την ΡΤ, την κάθετη στην ΑΕ. Να υπολογισθεί το μέτρο της ταχύτητας υ2, αν το σωματίδιο αποκτά επιτάχυνση στην διεύθυνση ΡΤ, αμέσως μετά την είσοδο στα δυο πεδία.
  4. Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σωματιδίου, αμέσως μόλις μπει στο χώρο των δύο πεδίων.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση