Ένα κλειστό δοχείο με δύο τάπες.

Στο σχήμα βλέπετε ένα δοχείο κυβικού σχήματος πλευράς α=2m, το οποίο είναι γεμάτο πλήρως με νερό και στο οποίο υπάρχουν δύο μικρές τρύπες διατομής Α=2cm2, οι οποίες κλείνονται με τάπες αμελητέου βάρους, και για την ισορροπία των οποίων απαιτείται να τους ασκούμε τις δυνάμεις F1 και F2. Αν δεν αναπτύσσονται τριβές μεταξύ τάπας και τοιχωμάτων του δοχείου, ενώ η Α τάπα βρίσκεται στο μέσον της δεξιάς πλευράς (h=1m) και για την ισορροπία της απαιτείται άσκηση οριζόντιας  δύναμης F1=4Ν, να υπολογιστούν:

  1. Η δύναμη που ασκείται στην τάπα Α από την ατμόσφαιρα.
  2. Η πίεση στην αριστερή πλευρά της τάπας Α.
  3. Το μέτρο της κατακόρυφης δύναμης F2 για την ισορροπία της τάπας Β.
  4. Να υπολογιστούν οι δυνάμεις που το νερό ασκεί στην πάνω και στην κάτω βάση του δοχείου.

Δίνεται η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m3, g=10m/s2 και η ατμοσφαιρική πίεση pατ=1∙105Ρα.

Απάντηση:

ή

 

Αφήστε μια απάντηση