Είσοδος και έξοδος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο

Στο σχήμα βλέπουμε την τετράγωνη τομή ΑΒΓΔ ενός  κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου, πλευράς α=0,4m. Ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m=10-12 kg και φορτίου q=0,01μC κινείται οριζόντια και εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο από το μέσον Μ της πλευράς ΑΔ, κάθετα στην ΑΔ.

i) Αν το σωματίδιο έχει ταχύτητα υ1=40m/s και εξέρχεται από το πεδίο από ένα σημείο Ν της πλευράς ΓΔ, κάθετα στην ΓΔ, να βρεθεί:

α) Η απόσταση (ΔΝ)

β)  η ένταση του μαγνητικού πεδίου.

ii) Αν το σωματίδιο έμπαινε στο πεδίο με ταχύτητα υ2=20m/s, να υπολογιστεί ο χρόνος κίνησής του μέσα στο πεδίο.

iii) Με ποια ταχύτητα θα πρέπει να κινείται το σωματίδιο, αν θέλουμε να εξέλθει από το πεδίο, από την κορυφή Γ του τετραγώνου;

iv) Να υπολογισθεί η μεταβολή της κινητικής ενέργειας και της ορμής του σωματιδίου στην τελευταία περίπτωση, κατά το πέρασμα του από το πεδίο.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση