Δύο αγωγοί, ο ένας απείρου μήκους.

Στα παρακάτω σχήματα, έχουμε έναν ευθύγραμμο αγωγό (ε), πολύ μεγάλου (απείρου) μήκους, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι και έναν ομογενή αγωγό (ΑΓ) μήκους 2α, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1.

  1. Στο (1ο) σχήμα, οι αγωγοί είναι παράλληλοι και η απόσταση μεταξύ τους είναι α. Από ποια εξίσωση υπολογίζεται η ασκούμενη στον ΑΓ δύναμη Laplace F1, από το μαγνητικό πεδίο του αγωγού (ε);
  2. Να κατατάξετε τις ασκούμενες δυνάμεις στον αγωγό ΑΓ, κατά φθίνουσα σειρά (όσον αφορά τα μέτρα τους) για τα 3 πρώτα σχήματα, δίνοντας σύντομες δικαιολογήσεις.
  3. Ποια η αντίστοιχη κατάταξη για τα σχήματα (4), (5) και (6);
  4. Σε ποιες από τις παραπάνω έξι περιπτώσεις, ο αγωγός ΑΓ, τείνει να περιστραφεί εξαιτίας της ασκούμενης δύναμης Laplace;

Στα τρία τελευταία σχήματα, παρότι οι αγωγοί βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, τα σύρματα έχουν μονωθεί και δεν εφάπτεται το ένα του άλλου.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δύο αγωγοί, ο ένας απείρου μήκους.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Δύο αγωγοί, ο ένας απείρου μήκους.

Αφήστε μια απάντηση