θθ 272x162 1

Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του. Μέρος 4ο.

Ηλεκτρικές πηγές και Χημεία. Χρειαζόμαστε ένα είδος «πυκνωτή», που όμως το φορτίο του να μην «τελειώνει». Που να μπορεί να …

Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης.

Να αντιστοιχίσετε κάθε μεταβολή της στήλης (Α) με την επίδραση που έχει στην αρχική ταχύτητα της αντίδρασης (στήλη Β):  . …

Χημική Κινητική και γραφικές παραστάσεις.

Στο παραπάνω διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης σε συνάρτηση με το χρόνο για δύο ουσίες, από αυτές που συμμετέχουν …

Διαγράμματα συγκέντρωσης.

Δίνεται η αντίδραση:   Α!2Β  που πραγματοποιείται παρουσία καταλύτη Νi και το διάγραμμα δείχνει την μεταβολή  της συγκέντρωσης  (σε mο: /L) ενός εκ …