67α 272x175 1

Η αυτεπαγωγή όταν βραχυκυκλώνουμε μια αντίσταση

Το κύκλωμα του σχήματος α­πο­τε­λεί­ται α­πό ένα ιδανικό πη­νί­ο αυ­τε­πα­γω­γής 0,1Η,  δύο αντιστάτες με α­ντι­στά­σεις R1=4Ω και R2=2Ω σε σει­ρά …