754523330

Δύο λάμπες συνδέονται σε μια μπαταρία

  Διαθέτουμε δύο λαμπτήρες πυρακτώσεως με στοιχεία κανονικής λειτουργίας (20V,50W), τις οποίες συνδέουμε στα άκρα μιας μπαταρίας σταθερής τάσης V=20V …

tr934 272x177 1

Οι ενδείξεις των οργάνων σε ένα κύκλωμα

Δίνεται το κύκλωμα του διπλανού σχήματος, όπου τα όργανα είναι ιδανικά, ενώ η πηγή έχει ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση …

dr 272x173 1

Μια τηλεόραση σε ένα κύκλωμα

Δίνεται το κύκλωμα που περιλαμβάνει έναν αντιστάτη με αντίσταση R=10Ω, μια τηλεόραση (Τ), ένα ιδανικό βολτόμετρο που δείχνει 50V και …

565656

Ο ροοστάτης και η κανονική λειτουργία της συσκευής.

Στο κύ­κλω­μα του σχή­μα­τος Ε=12V (r=0), R=3 Ω, ε­νώ η συ­σκευ­ή (που δεν εί­ναι ω­μι­κός κα­τα­να­λω­τής)   έ­χει στοι­χεί­α λει­τουρ­γί­ας (6V,18W). …

472 1 272x175

Ποτενσιόμετρο και Ροοστάτης

Διαθέτουμε μια συσκευή Σ με στοιχεία κανονικής λειτουργίας (10V, 20W) που δεν είναι ωμικός καταναλωτής και μια ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ …

566 1

Μεταβάλλοντας την ένδειξη του αμπερομέτρου

Για το κύκλωμα του διπλανού σχήματος, δίνονται R1=2Ω, R2=3Ω, το αμπερόμετρο έχει εσωτερική αντίσταση r=1Ω, ενώ η πηγή διατηρεί μεταξύ …

τ87

Δυναμικό και διαφορά δυναμικού. Φ.Ε.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο, με φορτίο q=10-4C αφήνεται στο σημείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου με δυναμικό 10V. i) Έχει ενέργεια; Αν …

Η μετακίνηση μιας φορτισμένης σφαίρας. Φ.Ε.

Στο σημείο Ο μιας ευθείας (ε) έχουμε ακλόνητα τοποθετήσει ένα σημειακό θετικό φορτίο Q. Σε μια στιγμή αφήνουμε στο σημείο …