Η δύναμη Laplace και η επαγωγή

Δυο οριζόντιοι παράλληλοι αγωγοί x΄x και y΄y, δεν εμφανίζουν αντίσταση, ενώ απέχουν απόσταση d=1m. Στα άκρα τους x΄, y΄ συνδέεται ένας αντιστάτης με αντίσταση R=3Ω.