Αλλάζοντας θέση στον αγωγό.

Δυο οριζόντιοι παράλληλοι αγωγοί x΄x και y΄y, δεν εμφανίζουν αντίσταση, ενώ απέχουν απόσταση d=1m. Μια πηγή με ΗΕΔ Ε=10V και εσωτερική αντίσταση r=1Ω συνδέεται στα άκρα τους x΄y΄.