Ο μαγνήτης και το χάλκινο δακτυλίδι

Ο μαγνήτης του σχήματος κινείται όπως στα παρακάτω σχήματα ως προς ένα χάλκινο δακτυλίδι που κρέμεται από σταθερό σημείο με το επίπεδό του κατακόρυφο και κάθετο στη διεύθυνση κίνησης του μαγνήτη (το σημείο Α είναι προς τα έξω σε σχέση με το επίπεδο της σελίδας και το Γ προς τα μέσα.