Η συνισταμένη δύναμη στον αγωγό.

Ένας αγωγός ΑΓΔ, αποτελείται από δύο ευθύγραμμα τμήματα, το ΑΓ μήκους ℓ1=1m και το ΓΔ μήκους ℓ2=1,5m και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=4 Α.

Δύναμη Laplace σε τμήματα αγωγού

  Ένας αγωγός ΑΓΔΕ ορίζει ένα κατακόρυφο επίπεδο, με το τμήμα ΑΓ μήκους ℓ=0,5m οριζόντιο και το ΓΔ, επίσης μήκους ℓ κατακόρυφο, ενώ το τρίτο τμήμα σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ=45°.